OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter)

DatoFOR-2015-12-18-1785
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2015 hefte 16 s 2692
Ikrafttredelse18.12.2015
EndrerFOR-2013-05-27-534
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§4, LOV-1981-12-18-90-§6, LOV-1981-12-18-90-§7, LOV-1981-12-18-90-§10, FOR-2011-01-28-100, FOR-2011-02-17-1554
Kunngjort30.12.2015   kl. 15.00
Journalnr2015-1481
KorttittelEndr. i energimerkeforskriften for produkter

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 18. desember 2015 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) § 3, § 4, § 6, § 7 fjerde ledd og § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 28. januar 2011 nr. 100 og delegeringsvedtak 17. februar 2011 nr. 1554.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4 (direktiv 2010/30/EU), nr. 4n (forordning (EU) nr. 665/2013), nr. 4o (forordning (EU) nr. 1254/2014), nr. 4p (forordning (EU) 2015/1186), nr. 4q (forordning (EU) 2015/1187), nr. 4r (forordning (EU) 2015/1094), nr. 4s (forordning (EU) nr. 811/2013), nr. 4t (forordning (EU) nr. 811/2013) og nr. 4u (forordning (EU) nr. 65/2014).

I

I forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) gjøres følgende endringer: 

EØS-henvisningene skal lyde: 

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4 (direktiv 2010/30/EU), nr. 4c (forordning (EU) nr. 392/2012), nr. 4e (forordning (EU) nr. 874/2012), nr. 4i (forordning (EU) nr. 1059/2010), nr. 4j (forordning (EU) nr. 1060/2010), nr. 4k (forordning (EU) nr. 1061/2010), nr. 4l (forordning (EU) nr. 1062/2010), nr. 4m (forordning (EU) nr. 626/2011), nr. 4n (forordning (EU) nr. 665/2013), nr. 4o (forordning (EU) nr. 1254/2014), nr. 4p (forordning (EU) 2015/1186), nr. 4q (forordning (EU) 2015/1187), nr. 4r (forordning (EU) 2015/1094), nr. 4s (forordning (EU) nr. 811/2013), nr. 4t (forordning (EU) nr. 811/2013) og nr. 4u (forordning (EU) nr. 65/2014). 

§ 9 første ledd ny bokstav h skal lyde:

h)stille et elektronisk energimerke og et elektronisk datablad i samsvar med de produktspesifikke regler til rådighet for forhandlerne, 

Gjeldende bokstav h) og i) blir bokstav i) og j). 

§ 10 ny bokstav d skal lyde:

d)ved internettsalg vise det elektroniske energimerket og det elektroniske databladet som leverandøren stiller til rådighet på skjermen i samsvar med de produktspesifikke regler. 

Punktum i § 10 bokstav c skal være komma. 

Ny § 19 skal lyde:

§ 19. Støvsugere

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4n (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 665/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av støvsugere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Ny § 20 skal lyde:

§ 20. Ventilasjonsaggregater til boliger

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4o (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1254/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Ny § 21 skal lyde:

§ 21. Varmeovner (fastbrensel, gass, olje)

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4p (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1186) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av varmeovner (fastbrensel, gass, olje) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Ny § 22 skal lyde:

§ 22. Kjeler for fast brensel og pakker med en kjel for fast brensel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulatorer og solvarmeinnretninger

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4q (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1187) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av kjeler for fast brensel og pakker med en kjel til fast brensel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulatorer og solvarmeinnretninger gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Ny § 23 skal lyde:

§ 23. Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4r (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1094) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Ny § 24 skal lyde:

§ 24. Anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, samt pakker med slike anlegg, temperaturregulator og solvarmeinnretning

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4s (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 811/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Ny § 25 skal lyde:

§ 25. Varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og pakker med varmtvannsbereder og solvarmeinnretning

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4t (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 812/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og pakker med varmtvannsbereder og solvarmeinnretning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Ny § 26 skal lyde:

§ 26. Stekeovner og avtrekkshetter til husholdningsbruk

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4u (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 65/2014) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av stekeovner og avtrekkshetter til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Overskriften «Kapittel 4. Diverse bestemmelser» skal stå etter ny § 26, og gjeldende § 19 til § 24 blir § 27 til § 32.

II

Endringene trer i kraft straks.