OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i fôrvareforskriften

DatoFOR-2016-03-18-318
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 5 s 723
Ikrafttredelse18.03.2016
EndrerFOR-2002-11-07-1290
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort01.04.2016   kl. 14.30
Journalnr2016-0254
KorttittelEndr. i fôrvareforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 18. mars 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 9, § 15, § 17 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 145 (forordning (EU) 2015/786).

I

I forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer gjøres følgende endringer: 

I hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen tilføyes til slutt i parentesen under punktet direktiv 2002/32/EF:

og forordning (EU) 2015/786). 

Ny § 6a skal lyde:

§ 6a. Gjennomføring av forordning (EU) 2015/786

EØS-avtalen vedlegg 1 kapittel II nr. 145 (forordning (EU) 2015/786) om fastsettelse av kriterier for godkjenning av detoksifiseringsprosesser som anvendes på produkter beregnet til fôrvarer, som fastsatt i europaparlamentets- og rådsdirektiv 2002/32/EF, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg 1 kapittel II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forordninger 

Det opprettes et nytt avsnitt med tittel «Forordninger». Under dette avsnittet tilføyes følgende:

Forordning (EU) 2015/786

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) 2015/786 med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaken i samsvar med vedlegg I, protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig. 

For å lese forordning (EU) 2015/786 se her: /ltavd1/filer/grafikk/pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.