OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste

DatoFOR-2016-05-27-540
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7 s 1089
Ikrafttredelse01.06.2016
EndrerFOR-2004-02-16-401
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§4-14, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort31.05.2016   kl. 13.40
Journalnr2016-0456
KorttittelEndr. i ekomforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 27. mai 2016 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4 og § 4-14, jf. delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5cu (forordning (EU) nr. 531/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 2015/2120), nr. 5cua (forordning (EU) nr. 1203/2012) og nr. 5cub (forordning (EU) 2015/2352).

I

I forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) gjøres følgende endring: 

Ny § 2-7 skal lyde:

§ 2-7. Internasjonal gjesting i mobilnett

EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5cu (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012, som endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2120), nr. 5cua (kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1203/2012) og nr. 5cub (kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352) om internasjonal gjesting gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Forskrift om endring i ekomforskriften § 2-7 trer i kraft 1. juni 2016.