OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)

DatoFOR-2016-09-24-1101
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 13 s 2063
Ikrafttredelse24.09.2016
EndrerFOR-2012-06-16-622
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§8a, FOR-1977-08-05-2, FOR-1990-09-07-730, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§27, LOV-2002-06-14-20-§43, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§5-4, LOV-1974-06-14-39-§11, LOV-1974-06-14-39-§11a, LOV-1974-06-14-39-§37 LOV-1971-05-21-47-§11, LOV-1971-05-21-47-§11a, LOV-1971-05-21-47-§37
Kunngjort27.09.2016   kl. 14.50
Journalnr2016-0938
KorttittelEndr. i forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP)

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 24. september 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 tredje ledd, § 27 og § 43 bokstav a og b, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd, § 3-1 tredje ledd, § 4-5 sjette og sjuende ledd og § 5-4 tredje og fjerde ledd, lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 11, § 11a og § 37 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 11, § 11a og § 37.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12zze (forordning (EU) 2016/1179).

I

I forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) gjøres følgende endring: 

§ 1 skal lyde:

§ 1. Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen)

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zze (forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 790/2009, forordning (EF) nr. 286/2011, forordning (EU) nr. 618/2012, forordning (EU) nr. 758/2013, forordning (EU) nr. 944/2013, forordning (EU) nr. 487/2013, forordning (EU) nr. 605/2014, forordning (EU) nr. 1297/2014, forordning (EU) 2015/491, forordning (EU) 2015/1221 og forordning (EU) 2016/1179) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger 

Under «Forordninger» skal følgende tilføyes i innledningen, etter forordning (EU) 2015/1221:

forordning (EU) 2016/1179 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av forordning (EF) nr. 1272/2008 

Følgende skal tilføyes etter forordning (EU) 2015/1221:

For å lese 9. ATP til CLP-forordningen (EU) 2016/1179 se her: /ltavd1/filer/grafikk/pdf.gif