OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om tilskudd til filmformidling

DatoFOR-2016-10-12-1209
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14 s 2231
Ikrafttredelse12.10.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2016-10-07-1196, Stortingets budsjettvedtak
Kunngjort18.10.2016   kl. 14.45
Journalnr2016-1002
KorttittelForskrift om tilskudd til filmformidling

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 12. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 7. oktober 2016 nr. 1196 om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Tilskuddene etter denne forskriften skal bidra til å oppfylle formålene i forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk § 1 og § 5 og gjeldende politiske mål på det audiovisuelle området.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder tilskudd til formidling og tilgjengeliggjøring av film og arbeid med å tilrettelegge for filmens møte med publikum. Det kan gis tilskudd til distribusjon, arrangementer og visning, cinematek- og filmklubbvirksomhet, kompetansehevende tiltak og profilering.

Kapittel 2. Tilskudd til filmformidling

§ 3.Tilskudd til distribusjon

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til kvalitet og bredde i filmtilbudet i Norge, og til økt tilgang til kvalitetsfilm for barn, på kino og andre plattformer.

Det kan gis tilskudd til distribusjon av utenlandsk film av høy kulturell verdi og kunstnerisk kvalitet til Norge, og til versjonering av barnefilm til norsk og samisk.

Tilskuddsmottaker kan ikke begrense visning av filmer som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen til visningsplattformer som tilskuddsmottaker er eier av, eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til.

§ 4.Tilskudd til arrangementer og visning

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.

Det kan gis tilskudd til arrangementer og visning, herunder filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, filmformidlingstiltak med kunstnerisk, kulturelt eller pedagogisk formål, samt tiltak som bidrar til å opprettholde en desentralisert kinostruktur.

Filmfestivaler skal være åpne for publikum og tilby et sammensatt filmprogram av et vist omfang. Tilskudd til filmfestivaler skal ikke overstige 60 % av festivalens godkjente, samlede budsjett. Det kan gjøres unntak fra tilskuddstaket for festivaler som retter seg mot barn og unge.

§ 5.Tilskudd til cinematek- og filmklubbvirksomhet

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til formidling av filmhistorie og kunnskap om norsk og utenlandsk film, og til å styrke cinematek- og filmklubbvirksomheten i Norge.

Det kan gis tilskudd til cinematek utenfor Oslo, og til filmklubbforbund.

§ 6.Tilskudd til kompetansehevende tiltak

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til et profesjonelt miljø for filmformidling i Norge. Tilskuddet skal også bidra til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle uttrykk.

Det kan gis tilskudd til seminarer, bransjetiltak, filmpedagogiske tiltak og til film- og kinoteknisk rådgivning.

Det kan ikke gis tilskudd til deltakelse på filmfestivaler etter denne bestemmelsen.

§ 7.Tilskudd til profilering

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum.

Det kan gis tilskudd til nasjonale kampanjer, tidsskrifter og andre enkeltstående utgivelser som skaper offentlig oppmerksomhet om film av høy kulturell verdi eller kunstnerisk kvalitet.

Det kan gis tilskudd til ett større, nasjonalt arrangement som deler ut filmpriser etter spesifikke kriterier.

Det kan ikke gis tilskudd til markedsføring av enkeltfilmer, enkeltstående festivaler eller andre enkeltstående arrangementer etter denne bestemmelsen.

Kapittel 3. Saksbehandlingsregler

§ 8.Krav til søknad

Søknaden skal være på norsk og sendes på elektronisk søknadsskjema der det finnes. Norsk filminstitutt kan gjøre unntak for språkkravet for hele eller deler av søknaden. Norsk filminstitutt kan stille ytterlige krav til søknad.

Søker må levere fullstendig søknad før prosjektet eller den aktuelle prosjektfasen iverksettes.

§ 9.Krav til søker

Søker skal være registrert i Enhetsregisteret.

Søker skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet.

Søker er ansvarlig part overfor Norsk filminstitutt, og skal kunne påta seg forpliktelser på vegne av prosjektet.

§ 10.Opplysningsplikt

Søker plikter å gi Norsk filminstitutt alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

Tilskuddsmottaker kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet uten at dette er skriftlig forelagt for, og skriftlig godkjent av Norsk filminstitutt. Vesentlig endringer vil blant annet være endring av nøkkelfunksjoner, vesentlig reduksjon av godkjent budsjett/finansiering eller vesentlig brudd på forutsetninger i tilskuddsbrevet.

Tilskuddsmottaker plikter å oppgi all offentlig tilskudd som prosjektet mottar.

§ 11.Prioritering

Vedtak om tilskudd baseres på en samlet vurdering av:

a)formålet med tilskuddsordningene,
b)prioriterte satsingsområder eller hensyn fastsatt av Kulturdepartementet eller Norsk filminstitutt,
c)prosjektets egenart, kunstneriske og/eller kulturelle verdi,
d)prosjektets økonomi og bærekraft,
e)geografisk spredning, og
f)relevante profesjonelle resultater hos søker eller andre nøkkelpersoner i prosjektet.
§ 12.Utmåling av tilskudd

Tilskudd kan gis som driftstilskudd, pakketilskudd eller prosjekttilskudd.

Norsk filminstitutt kan fastsette satser for tilskudd.

§ 13.Aksept av vilkår

Ved anmodning om utbetaling av tilskudd aksepterer tilskuddsmottaker de forutsetninger for tilskudd og krav til bruken av tilskuddet som framgår av tilskuddsbrevet og forskriften.

§ 14.Godkjente kostnader

Kun kostnader som er relevante og knyttet til gjennomføring av tiltaket godkjennes som grunnlag for utmåling av tilskudd. Kostnadene må kunne dokumenteres.

Tilskuddsmottakeren skal ved kjøp og leie av utstyr velge det alternativet som er rimeligst for prosjektet. Vederlag for ytelser og leie av utstyr skal ikke overstige markedspris.

§ 15.Rapportering og kontroll

Norsk filminstitutt skal sørge for nødvendig kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. Tilskuddsmottaker skal innen en frist fastsatt av Norsk filminstitutt avgi rapport om bruken av tilskuddet.

§ 16.Reaksjoner

Norsk filminstitutt kan trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalt tilskudd dersom:

a)sluttavregning viser at tilskuddsmottakeren har mottatt for mye i utbetalt tilskudd,
b)tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten i § 10,
c)tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetninger for tilskuddet eller
d)tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i denne forskriften eller vilkår fastsatt med hjemmel i denne forskriften, eller dokumentert brudd på annen relevant regelverk sanksjonert av annen offentlig myndighet.

Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter forsinkelsesrenteloven.

Dersom tilskuddsmottaker unnlater å tilbakebetale tilskudd som er krevd tilbake, kan tilskuddsmottakeren utelukkes fra tilskuddsordningene i inntil tre år. Dette gjelder også ved gjentatte brudd på regelverk eller forutsetninger som nevnt i første ledd.

Fastsatte reaksjoner skal være rimelige og stå i forhold til overtredelsens karakter.

§ 17.Søknadsfrister

Norsk filminstitutt kan fastsette søknadsfrister.

§ 18.Forvaltningsorgan

Norsk filminstitutt fatter vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskriften. Norsk filminstitutt kan delegere saksbehandling og innstilling til utvalg.

For behandling av søknader om tilskudd til filmfestivaler etter § 4 skal Norsk filminstitutt oppnevne et tildelingsutvalg på inntil fem medlemmer og to varamedlemmer med bred filmfaglig kompetanse som skal vurdere søknader om tilskudd til filmfestivaler og innstille til Norsk filminstitutt. Utvalget oppnevnes for tre år av gangen.

§ 19.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.