OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Ikraftsetting av lov 16. desember 2016 nr. 103 om endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)

DatoFOR-2016-12-16-1610
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2776
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-1999-07-16-69, LOV-2002-06-21-45
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-12-16-103
Kunngjort19.12.2016   kl. 16.30
Journalnr2016-1336
KorttittelIkrafts. av lov 2016:103

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2016 med hjemmel i lov 16. desember 2016 nr. 103 om endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) del III. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21av (direktiv 2009/33/EF). 

Lov om endringer i lov om endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy og lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017.