OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

DatoFOR-2017-02-17-192
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.03.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-30-§3-2
Kunngjort17.02.2017   kl. 14.00
Journalnr2017-0168
KorttittelForskrift om kompetansekrav for leger

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. februar 2017 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å heve kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder ved legers tiltredelse i fastlegehjemler, stillinger ved kommunale legevakter og andre stillinger med oppgave om å yte helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven.

§ 3.Krav om spesialisering i allmennmedisin

Kommunen skal sikre at leger som tiltrer en fastlegehjemmel, stilling ved kommunal legevakt eller annen stilling med oppgave om å yte helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven

a)har spesialistgodkjenning i allmennmedisin
b)er under spesialisering eller
c)har godkjenning som allmennpraktiserende lege etter § 8 i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon eller § 10 i forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits.

Kommunen skal sende inn informasjon til Helsepersonellregisteret når en lege starter eller avslutter et ansettelses- eller avtaleforhold i kommunen som et ledd i spesialiseringen i allmennmedisin.

§ 4.Unntak fra kravet om spesialisering i allmennmedisin

Kravet om spesialisering i allmennmedisin i § 3 første ledd gjelder ikke for leger som

a)tiltrer et vikariat av inntil ett års varighet,
b)deltar i kommunalt organisert legevakt utenom sitt ordinære arbeid eller
c)har en godkjent spesialistutdanning og arbeider utenfor fastlegeordningen.

Kommuner som benytter seg av unntaket etter første ledd bokstav a) må innen utgangen av hvert år rapportere til Helsedirektoratet om bruken av unntaksbestemmelsen.

§ 5.Overgangsordninger

Kravet i § 3 gjelder ikke for leger som per 1. mars 2017

a)har en fastlegehjemmel
b)har en stilling ved kommunal legevakt eller annen stilling med oppgave om å yte helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven
c)er i permisjon fra stilling som nevnt i bokstav a eller b
d)kvalifiserer for godkjenning som allmennpraktiserende lege etter § 8 i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon eller
e)har inngått veiledningsavtale med kommunen etter § 6 i forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon. Veiledet tjeneste i medhold av avtalen må senest være påbegynt innen 1. mars 2018.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2017.