OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter m.m.

DatoFOR-2017-02-22-211
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse22.02.2017
EndrerFOR-1998-06-18-590, FOR-2007-06-28-814, FOR-2010-11-22-1466
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-8, LOV-1997-02-28-19-§5-14, LOV-1997-02-28-19-§5-24a, LOV-1997-02-28-19-§21-12
Kunngjort23.02.2017   kl. 13.50
Journalnr2017-0180
KorttittelEndr. i forskrift om trygderefusjon for leger m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. februar 2017 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-8 femte ledd, § 5-14 fjerde ledd, § 5-24a og § 21-12.

I

I forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter gjøres følgende endring: 

§ 8 skal lyde:

Vedtak etter § 7 kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

II

I forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 5 nytt tredje ledd skal lyde:

Enkeltvedtak truffet av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer etter denne bestemmelsen kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. 

§ 6 nytt femte ledd skal lyde:

Enkeltvedtak truffet av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer etter denne bestemmelsen kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

III

I forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land gjøres følgende endring: 

§ 10 andre ledd skal lyde:

Søknad om forhåndstilsagn og krav om stønad settes frem for Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Vedtak kan påklages etter reglene i folketrygdloven § 21-12. Klage settes fram for den instans som fattet vedtaket. Klagefristen er seks uker. Klageinstansen er Nasjonalt klageinstans for helsetjenesten. Et vedtak kan bare ankes inn for Trygderetten dersom det gjelder helsehjelp som nevnt i § 3 første ledd bokstav a i forskriften her, jf. forskrift 15. april 1997 nr. 324 om unntak fra anke til Trygderetten.

IV

Endringene trer i kraft straks.