OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om transport med ferje

DatoFOR-2017-03-17-336
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.05.2017
EndrerFOR-2003-03-26-403
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-21-45-§3, LOV-2002-06-21-45-§33, LOV-2002-06-21-45-§35
Kunngjort20.03.2017   kl. 14.50
Journalnr2017-0270
KorttittelEndr. i forskrift om transport med ferje

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 3, § 33 og § 35.

I

I forskrift 26. mars 2003 nr. 403 om transport med ferje gjøres følgende endringer: 

§ 1 skal lyde:

Forskriften gjelder for transport med ferje i riksvegsamband, når slik ferje anløper ferjeleie utenfor riksvegnettet og når ferjesamband opprettes midlertidig ved vegstenging. Forskriften gjelder også på ferje i fylkesvegsamband og kommunale samband når vedtak om dette er truffet av kompetent myndighet. 

§ 3 annet og tredje avsnitt skal lyde:

Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og nettselskapenes feilretterbiler i tjenesteoppdrag og busser i rute har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også på retur. Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle ferjefører senest 15 minutter før ferjeavgang.

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på tjenestereise som ikke kan utsettes. 

§ 7 skal lyde:

Rett til befordring fås ved å ha gyldig reisebevis eller gyldig elektronisk/optisk identifiserbart betalingsmedium som aksepteres på ferjesambandet. Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig reisebevis eller gyldig elektronisk/optisk identifiserbart betalingsmedium. Reisebeviset skal oppbevares under hele reisen og skal forevises ved kontroll. Den reisende med elektronisk/optisk betalingsmedium skal under overfarten stille dette til disposisjon for ny kontrollavlesning.

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig reisebevis eller stille elektronisk eller optisk identifiserbart betalingsmedium til disposisjon for kontroll, skal betale tilleggstakst.

Oppgjør kan skje ved etterfakturering, belastning av kontokort, verdikort eller ved ekstra klipp i sonekort. Antallet klipp bestemmes etter følgende beregning: Samlet beløp å betale dividert med betalt nettopris pr. klipp, avrundet oppover til nærmeste hele klipp.

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2017.