OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om biocider (biocidforskriften)

DatoFOR-2017-03-18-339
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.03.2017
EndrerFOR-2014-04-10-548
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§8a, FOR-1977-08-05-2, FOR-1990-09-07-730, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§5-4
Kunngjort20.03.2017   kl. 14.50
Journalnr2017-0268
KorttittelEndr. i biocidforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 18. mars 2017 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730 og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-5 syvende ledd og § 5-4 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II Kap. XV nr. 12zzzzh (forordning (EU) 2016/1936), nr. 12zzzzi (forordning (EU) 2016/2288), nr. 12zzzzj (forordning (EU) 2016/2289), nr. 12zzzzk (forordning (EU) 2016/2290) og nr. 12zzzzl (forordning (EU) 2016/2291).

I

I forskrift 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften) gjøres følgende endringer: 

Følgende stoff skal tilføyes i tabellen i vedlegg 2: 

Aktivt stoffCAS-nr.ProdukttypeFrist for søknad om produkt-
godkjenning1
Godkjennings-
vedtak2
Kalsiumoksid (brent kalk)1305-78-82, 301.05.2018(EU) 2016/1936
Piperonylbutoksid51-03-61801.07.2018(EU) 2016/2288
Epsilon-MomfluortrinAlle isomerer:
609346-29-4
RTZ-isomer:
1065124-65-3
1801.07.2017(EU) 2016/2289
Pereddiksyre79-21-011, 1201.07.2018(EU) 2016/2290
L(+)melkesyre79-33-4101.07.2017(EU) 2016/2291
1I tilfeller hvor et produkt inneholder flere aktive stoffer er fristen for søknad om produktgodkjenning lik søknadsfristen for det aktive stoffet i produktet som senest er oppført på EUs liste over godkjente stoffer, jf. biocidforordningen artikkel 9.2, jf. biocidforskriften § 1.
2Det enkelte produkt må være i samsvar med de vilkårene som fremgår av de aktuelle vedtakene om godkjenning om godkjenning, jf. forordningen artikkel 9.1a, jf. biocidforskriften § 1.

II

Forskriften trer i kraft straks.