OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)

DatoFOR-2017-03-18-355
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.03.2017
EndrerFOR-2005-10-04-1103, FOR-2015-07-07-879
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort22.03.2017   kl. 15.30
Journalnr2017-0267
KorttittelØkologiforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 18. mars 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10, § 21 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54b (forordning (EF) nr. 834/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 967/2008 og forordning (EU) nr. 517/2013), nr. 54ba (forordning (EF) nr. 889/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1254/2008, forordning (EF) nr. 710/2009, forordning (EF) nr. 271/2010, forordning (EU) nr. 344/2011, forordning (EU) nr. 426/2011, forordning (EU) nr. 126/2012, forordning (EU) nr. 203/2012, forordning (EU) nr. 505/2012, forordning (EU) nr. 392/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 1030/2013, forordning (EU) nr. 1364/2013, forordning (EU) nr. 354/2014, forordning (EU) nr. 836/2014, forordning (EU) nr. 1358/2014 og forordning (EU) 2016/673) og nr. 54bb (forordning (EF) nr. 1235/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 537/2009, forordning (EF) nr. 471/2010, forordning (EU) nr. 590/2011, forordning (EU) nr. 1084/2011, forordning (EU) nr. 1267/2011, forordning (EU) nr. 126/2012, forordning (EU) nr. 508/2012, forordning (EU) nr. 751/2012, forordning (EU) nr. 125/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 567/2013, forordning (EU) nr. 586/2013, forordning (EU) nr. 355/2014, forordning (EU) nr. 442/2014, forordning (EU) nr. 644/2014, forordning (EU) nr. 829/2014, forordning (EU) nr. 1287/2014, forordning (EU) 2015/131, forordning (EU) 2015/931, forordning (EU) 2015/1980, forordning (EU) 2015/2345, forordning (EU) 2016/459, forordning (EU) 2016/910 og forordning (EU) 2016/1330).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder enhver fase av produksjon, bearbeiding, distribusjon, omsetning og import fra land utenfor EØS-området av landbruksprodukter og akvakulturprodukter dersom det i merking av eller reklame for produktene brukes opplysninger som viser til økologisk produksjon.

Forskriften gjelder levende og ubearbeidede landbruks- og akvakulturprodukter og bearbeidede produkter til næringsmidler eller fôr. Forskriften gjelder etter dette også vegetativt formeringsmateriale, frø til dyrking og gjær til næringsmidler eller fôr.

Produkter som stammer fra jakt og fiske av viltlevende arter, er ikke omfattet av forskriften. Forskriften gjelder heller ikke storkjøkkenvirksomhet.

Ved konflikt mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelsen går alltid forordningens bestemmelser foran.

§ 2.Generelle regler om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54b (forordning (EF) nr. 834/2007 som endret ved forordning (EF) nr. 967/2008 og forordning (EU) nr. 517/2013 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om opphevelse av forordning (EØF) nr. 2092/91) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Nærmere regler om økologisk produksjon, merking og kontroll

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54ba (forordning (EF) nr. 889/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1254/2008, forordning (EF) nr. 710/2009, forordning (EU) nr. 271/2010, forordning (EU) nr. 344/2011, forordning (EU) nr. 426/2011, forordning (EU) nr. 126/2012, forordning (EU) nr. 203/2012, forordning (EU) nr. 505/2012, forordning (EU) nr. 392/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 1030/2013, forordning (EU) nr. 1364/2013, forordning (EU) nr. 354/2014, forordning (EU) nr. 836/2014, forordning (EU) nr. 1358/2014 og forordning (EU) 2016/673 om gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder produksjon, merking og kontroll) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4.Import av økologiske produkter fra tredjeland

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54bb (forordning (EF) nr. 1235/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 537/2009, forordning (EU) nr. 471/2010, forordning (EU) nr. 590/2011, forordning (EU) nr. 1084/2011, forordning (EU) nr. 1267/2011, forordning (EU) nr. 126/2012, forordning (EU) nr. 508/2012, forordning (EU) nr. 751/2012, forordning (EU) nr. 125/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 567/2013, forordning (EU) nr. 586/2013, forordning (EU) nr. 355/2014, forordning (EU) nr. 442/2014, forordning (EU) nr. 644/2014, forordning (EU) nr. 829/2014, forordning (EU) nr. 1287/2014, forordning (EU) 2015/131, forordning (EU) 2015/931, forordning (EU) 2015/1980, forordning (EU) 2015/2345, forordning (EU) 2016/459, forordning (EU) 2016/910 og forordning (EU) 2016/1330 om gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 5.Deltakelse i registrerings- og kontrollordningen for økologisk produksjon

Virksomheter som ønsker å drive aktiviteter som skal være omfattet av registrerings- og kontrollordningen for økologisk produksjon i samsvar med § 2 jf. forordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 28 nr. 1, skal søke om dette til Mattilsynet.

Virksomheter som selger produkter direkte til den endelige bruker eller forbruker er unntatt fra kravene om å være underlagt registering og kontroll jf. § 2 jf. forordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 28 nr. 2. Unntaket gjelder ikke virksomheter som

a)produserer eller bearbeider produkter
b)lagrer produkter på et annet sted enn direkte på salgsstedet
c)importerer produkter fra land utenfor EØS-området
d)setter bort aktiviteter som nevnt i bokstavene a til c til tredjemann.
§ 6.Bruk av formeringsmateriale fra ikke-økologisk produksjon

Dersom materialet ikke er tilgjengelig fra økologisk produksjon jf. § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 45 nr. 4 kan Mattilsynet gi tillatelse til bruk av frø, settepoteter og annet vegetativt formeringsmateriale fra ikke-økologisk produksjon.

Tillatelse etter første ledd kan bare gis dersom de vilkår som følger av forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 45 er oppfylt.

§ 7.Register over vegetativt formeringsmateriale

Mattilsynet fører et elektronisk register over arter eller sorter av frø, settepoteter og annet vegetativt formeringsmateriale som er produsert i henhold til den økologiske produksjonsmetode jf. § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 48 nr. 2.

§ 8.Veksthusproduksjon

Ved veksthusproduksjon skal alt organisk materiale fra produksjonen resirkuleres.

Produksjonen skal hovedsakelig baseres på naturlig lys. Bruk av kunstig lys skal dokumenteres og kan kun i perioder av kulturtiden benyttes alene.

Oppvarming er tillatt.

Tilsetting av CO₂ i produksjonen er tillatt så lenge dette er et biprodukt fra annen produksjon eller CO₂ fra ikke-fossile kilder.

Mattilsynet kan etter søknad gi virksomheter tillatelse til termisk sterilisering av jord i veksthus dersom andre tiltak har vist seg ikke å ha effekt.

Behovet for tilførsel av gjødsel skal dokumenteres jf. § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 3 nr. 1.

§ 9.Dyretall

Dyretallet i en driftsenhet, eller dyretallet samlet for flere samarbeidende driftsenheter jf. § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 15 nr. 2, kan ikke være høyere enn det som framgår av følgende:

DyreslagMaksimalt antall dyr pr. dekar
Ungdyr av storfe under ett år0,70
Ungdyr over ett år0,50
Melkekyr0,20
Ammekyr0,30
Vinterfôra sauer ved fire måneders utmarksbeite1,75
Hester0,30
Avlskaniner10
Slaktekaniner100
Geiter ved to måneders utmarksbeite1,75
Slaktegriser1,70
Avlsgriser0,75
Verpehøns20
Slaktekyllinger65
§ 10.Oppbinding av kyr ved små driftsenheter

Besetninger på 34 eller færre kyr per produksjonsnummer er å anse som en liten driftsenhet og er unntatt fra kravet om løsdrift etter § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 39. Utenom beitesesongen skal kyr som står oppbundet ha tilgang til utearealer minst to ganger i uken eller så ofte som vær og føreforhold tillater det.

§ 11.Hvileperiode for uteareal for fjørfe

Utearealet for slaktekylling skal være ubenyttet minst en måned etter hvert innsett, jf. § 3, jf forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 23 nr. 5. For annet fjørfe skal utearealet være ubenyttet i minst tre måneder etter hvert innsett.

§ 12.Saktevoksende fjørferaser

Følgende slaktekyllingraser er å anse som saktevoksende raser jf. § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 12 nr. 5:

a)Ross Rowan
b)Rowan Ranger
c)Hubbard JA57 Colour yield.

Følgende kalkunraser er å anse som saktevoksende raser jf. § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 12 nr. 5:

a)Black Roly Poly
b)Bronze 708.

Virksomheter som ønsker at det skal tilføyes nye raser, kan sende dokumentasjon til Mattilsynet som viser at rasen er saktevoksende.

§ 13.Syntetiske vitaminer

Dersom det ikke er tilgang på fôr til drøvtyggere med et tilstrekkelig innhold av naturlige vitaminer, er det tillatt å benytte syntetiske A-, D- og E-vitaminer jf. § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 22 g) jf. vedlegg VI nr. 3(a). De syntetiske vitaminene skal være identiske med naturlige vitaminer.

§ 14.Kaninhold

Ved kaninhold gjelder en omleggingsperiode på ti uker.

Kaniner skal ha mulighet for å søke skjul og ha tilgang på vann.

Utendørs kan kaniner holdes i innhegning eller flyttbare beitebur. Utearealet skal hovedsakelig bestå av jord med gress og vegetasjon. Hvert annet år skal utearealet være ubenyttet i en periode på minst ett år.

Innendørs skal kaniner holdes i binger. Slaktedyr og angorakaniner skal holdes i fellesbinger. Avlsdyr kan holdes i enkeltbinger. Minst halve arealet i bingene skal ha tett gulv. Avlsbinger skal ha redekasser. Det kan ikke være mer enn 25 dyr i hver binge. Minste tilgjengelige areal per dyr skal være

a)0,2 m² for angorakaniner
b)0,3 m² for slaktedyr og
c)0,7 m² for avlsdyr.

En kaninhunn skal ikke ha mer enn fire kull per år. Kaninunger skal ikke tas fra moren før tidligst ved fem ukers alder. Fôrrasjon til kanin skal inneholde melk fra kanin i minst fem uker fra fødsel. Kaniner skal ha minst 60 prosent grovfôr regnet i tørrstoffinnhold på årsbasis.

§ 15.Fôring med tilbakeholdt melk

Melk som holdes tilbake som følge av behandling med legemidler kan ikke brukes som fôr til økologiske dyr før etter utløpet av tilbakeholdelsestiden for legemidlet. Fôring med tilbakeholdt melk etter denne tid, regnes som økologisk fôrandel.

All fôring med tilbakeholdt melk til økologisk besetning må opphøre senest en måned før slakting.

§ 16.Fôring med melk til kalver

Kalver skal kunne die i minst tre dager etter fødselen. Dette gjelder likevel ikke hvis mordyret er under behandling med antimikrobielle legemidler og inntil tilbakeholdelsestiden for melk er utløpt. Ved kortere dieperiode enn en måned skal kalver kunne drikke av smokk frem til de er en måned gamle.

§ 17.Bruk av konvensjonell fjørfegjødsel

I økologisk produksjon er det ikke tillatt å bruke konvensjonell gjødsel fra fjørfe som har blitt fôret med fôr som inneholder koksidiostatika.

§ 18.Meldeplikt

Importøren skal melde fra til Mattilsynet om import av varepartier av økologiske produkter fra land utenfor EØS-området innen 24 timer før ankomst.

§ 19.Gebyr

Det skal betales et gebyr for behandling av søknad etter § 5 om innmelding i registrerings- og kontrollordningen for økologisk produksjon, jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4 jf. vedlegg 1 kapittel I. Virksomheter som er omfattet av registerings- og kontrollordningen skal betale gebyr for tilsyn og kontroll .

Virksomheter som driver med primærproduksjon av akvakulturprodukter betaler grunngebyr på kr 3145 per år. I tillegg betaler de følgende gebyrer:

a)kr 1040 per time for gjennomføring av inspeksjon
b)kr 1040 per time for saksbehandling
c)analysegebyr til selvkost for analyser av produkter eller i produksjonen
d)gebyr tilsvarende statens satser for utgifter til reise, diett og overnatting i forbindelse med inspeksjon.

Virksomheter som driver med primærproduksjon av landbruksprodukter betaler grunngebyr på kr 1795 per år. I tillegg betaler de følgende gebyrer:

a)kr 740 per år om virksomheten har husdyr eller driver parallellproduksjon
b)kr 7,60 per dekar karensareal eller økologisk areal per år
c)kr 815 ved utmelding av kontrollordningen etter inspeksjonsbesøket. Gebyr etter a) eller b) betales ikke i slike tilfeller.

Virksomheter som driver med annet enn primærproduksjon betaler følgende grunngebyr per år:

a)kr 6560 for virksomheter som tilbereder, herunder pakker, merker eller foredler, eller importerer økologiske produkter fra land utenfor EØS-området
b)kr 1635 for virksomheter som lagrer eller omsetter økologiske produkter
c)kr 815 for gårdsbruk som driver foredling.

Ved tilknytning etter 1. september betaler virksomheter nevnt i fjerde ledd halvt gebyr for årlig deltakelse i kontrollordningen.

Virksomhetene nevnt i tredje eller fjerde ledd betaler følgende tilleggsgebyr:

a)kr 4925 for virksomheter som ønsker inspeksjon på kort varsel med ferdigstilling innen 12 uker
b)kr 4105 dersom virksomhetene avbestiller en inspeksjon mindre enn en uke før avtalt tidspunkt eller ikke møter opp til avtalt inspeksjon, med mindre det kan dokumenteres gyldige grunner for avbestillingen eller uteblivelsen.

For gebyr som ikke betales i rett tid betales rente i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Det kan også pålegges purregebyr. Gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 20.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

Mattilsynet kan delegere utøvende tilsyns- og registreringsarbeid og vedtaksmyndighet, herunder etter § 5, § 6, § 7 og § 8, til andre organer i samsvar med § 2 jf. forordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 27 og § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 45 nr. 4 og artikkel 48 nr. 2. Mattilsynet fører tilsyn med slike organer som er nevnt i § 2 jf. forordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 27 nr. 4.

Mattilsynet kan delegere tilsynsmyndighet til andre organer jf. § 4 jf. forordning (EF) nr. 1235/2008 artikkel 2 6).

Mattilsynet er klageinstans i slike tilfeller som er nevnt i andre og tredje ledd.

§ 21.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 22.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 28.

§ 23.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler og forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter.

§ 24.Overgangsbestemmelser
a)Virksomheter som før denne forskriften trådte i kraft har vært omfattet av registrerings- og kontrollordningen i henhold til forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 § 4 jf. § 3 jf. forordning (EØF) 2092/91 artikkel 8, 9 og 10 eller som er godkjent etter forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter § 5 vil være å anse som omfattet av registrerings- og kontrollordningen etter forskriften her jf. § 5 jf. § 2 jf. forordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 17 og artikkel 28 og § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 38a nr. 2.
b)Inntil det fastsettes nærmere bestemmelser om rengjørings- og desinfiseringsmidler som kan brukes i planteproduksjon jf. § 3 jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 95 nr. 6, gjelder det ikke særskilte forbud mot bruk av slike midler etter denne forskriften.

Forordninger

For å gjøre det lettere å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

Konsolidert forordning (EF) nr. 834/2007

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 834/2007. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 967/2008 og forordning (EU) nr. 517/2013. Alle endringer av grunnrettsakten og de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XII, er innarbeidet i vedlagte konsoliderte versjon. 

B Forordning (EF) nr. 834/2007 som endret ved

M1 Forordning (EF) nr. 967/2008

M2 Forordning (EU) nr. 517/2013

►EØS-tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII.

Forordning (EF) nr. 834/2007 er konsolidert til og med forordning (EU) nr. 517/2013 (uoffisiell norsk oversettelse): pdf.gif

Konsolidert forordning (EF) nr. 889/2008

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 889/2008. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 1254/2008, forordning (EF) nr. 710/2009, forordning (EU) nr. 271/2010, forordning (EU) nr. 344/2011, forordning (EU) nr. 426/2011, forordning (EU) nr. 126/2012, forordning (EU) nr. 203/2012, forordning (EU) nr. 505/2012, forordning (EU) nr. 392/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 1030/2013, forordning (EU) nr.1364/2013, forordning (EU) nr. 354/2014, forordning (EU) nr. 836/2014, forordning (EU) nr. 1358/2014 og forordning (EU) 2016/673. Alle endringer av grunnrettsakten og de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XII, er innarbeidet i vedlagte konsoliderte versjon.

Forordning (EF) nr. 889/2008 konsolidert til og med forordning (EU) 2016/673 (uoffisiell norsk oversettelse): pdf.gif

Konsolidert forordning (EF) nr. 1235/2008

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1235/2008. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 537/2009, forordning (EU) nr. 471/2010, forordning (EU) nr. 590/2011, forordning (EU) nr. 1084/2011, forordning (EU) nr. 1267/2011, forordning (EU) nr. 126/2012, forordning (EU) nr. 508/2012, forordning (EU) nr. 751/2012, forordning (EU) nr.125/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 567/2013, forordning (EU) nr. 586/2013, forordning (EU) nr. 355/2014, forordning (EU) nr. 442/2014, forordning (EU) nr. 644/2014, forordning (EU) nr. 829/2014, forordning (EU) nr. 1287/2014, forordning (EU) 2015/131, forordning (EU) 2015/931, forordning (EU) 2015/1980, forordning (EU) 2015/2345, forordning (EU) 2016/459, forordning (EU) 2016/910 og forordning (EU) 2016/1330. Alle endringer av grunnrettsakten og de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XII, er innarbeidet i vedlagte konsoliderte versjon.

Forordning (EF) nr. 1235/2008 konsolidert til og med forordning (EU) 2016/1330 (uoffisiell norsk oversettelse): pdf.gif