OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler

DatoFOR-2017-04-07-472
DepartementLandbruks- og matdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse07.04.2017
EndrerFOR-2015-05-06-455
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort19.04.2017   kl. 14.00
Journalnr2017-0366
KorttittelEndr. i forskrift om plantevernmidler

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. april 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 9, § 12 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. I (direktiv 2009/128/EF).

I

I forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler gjøres følgende endringer: 

§ 10 første ledd første punktum skal lyde:

Alle forhandlere, importører og produsenter av plantevernmidler, med unntak av forhandlere som bare omsetter bruksferdige hobbypreparater, skal registreres hos Mattilsynet før de omsetter, importerer eller produserer plantevernmidler. 

§ 11 nytt fjerde ledd skal lyde:

Importører, produsenter og grossister har plikt til å sørge for at plantevernmidler, med unntak av bruksferdige hobbypreparater, bare selges til registrerte forhandlere. 

§ 11 nåværende fjerde ledd blir femte ledd. 

§ 12 første ledd skal lyde:

Alle forhandlere, importører og produsenter av plantevernmidler, med unntak av forhandlere som bare omsetter bruksferdige hobbypreparater, skal innføre og utøve internkontroll. 

§ 15 annet ledd skal lyde:

Funksjonstest av spredeutstyr som er i yrkesmessig bruk, skal utføres av personell autorisert av Mattilsynet eller tilsvarende myndigheter i annet EØS-land i henhold til tidsintervall fastsatt i § 16. 

§ 16 skal lyde:

§ 16. Krav til tidsintervall og registreringsmerke

Følgende frister og tidsintervaller gjelder for funksjonstest av spredeutstyr:

a)Åkersprøyte, tåkesprøyte, jordbærbommer og spredeutstyr med total bomlengde på over tre meter, skal frem til 1. januar 2020 funksjonstestes minst hvert femte år, deretter minst hvert tredje år.
b)Spredeutstyr i veksthus skal funksjonstestes minst hvert femte år.
c)Spredeutstyr montert på luftfartøy eller tog skal funksjonstestes hvert år.
d)Spredeutstyr som ikke er omtalt i bokstav a, b og c skal funksjonstestes før 1. januar 2021, deretter minst hvert femte år.

Ryggbåret og håndholdt spredeutstyr er unntatt krav til vanlig funksjonstest, men skal egentestes.

Spredeutstyr med krav til funksjonstest skal ha påsatt gyldig registreringsmerke, dette gjelder også fabrikknytt utstyr. 

§ 19 annet ledd første punktum skal lyde:

Spredning av plantevernmidler i kantsoner i og rundt innmark og på åkerholmer er forbudt. 

§ 24 annet ledd første kolon skal lyde:

All oppbevaring av hobbypreparater (bruksferdige hobbypreparater og konsentrerte hobbypreparater) skal hos forhandler og distributør skje på følgende måte: 

§ 27 nytt annet ledd skal lyde:

Yrkesbrukere av preparater som nevnt i første ledd, skal i minst tre år oppbevare opplysninger over bruk, inklusive navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, samt området og veksten som plantevernmiddelet er brukt på. 

§ 27 nåværende annet til fjerde ledd blir tredje til femte ledd.

II

Endringene trer i kraft straks.