OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

DatoFOR-2017-04-18-473
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.04.2017
EndrerFOR-2011-12-06-1356
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-3, LOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§4-1, LOV-2005-06-17-62-§4-3, LOV-2005-06-17-62-§4-4, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§18-3
Kunngjort19.04.2017   kl. 14.00
Journalnr2017-0362
KorttittelEndr. i arbeidsplassforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 18. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3, § 1-4, § 4-1, § 4-3, § 4-4, § 4-5 og § 18-3.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 9 (direktiv 89/654/EØF), nr. 10 (direktiv 2009/104/EF), nr. 13 (direktiv 90/270/EØF), nr. 15 (direktiv 2000/54/EF), nr. 16b (direktiv 92/57/EØF), nr. 16c (direktiv 92/58/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16f (direktiv 92/104/EØF), nr. 16h (direktiv 98/24/EF endret ved direktiv 2014/27/EU) og nr. 16jb (direktiv 2003/10/EF).

I

I forskrift 6. desember 2011 nr. 1356 om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 5-14 første og andre ledd skal lyde:

På lagringssteder med stoffer eller stoffblandinger som kan medføre helsefare, skal det være satt opp fareskilt for generell fare.

Områder, rom eller avlukker som brukes til lagring av store mengder stoffer eller stoffblandinger som kan medføre helsefare skal merkes med passende sikkerhetsskilter.

II

Forskriften trer i kraft straks.