OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om miljørettet helsevern og IHR-forskriften

DatoFOR-2017-04-21-482
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse21.04.2017
EndrerFOR-2003-04-25-486, FOR-2007-12-21-1573
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-29-§8, LOV-2011-06-24-29-§28, LOV-2011-06-24-29-§29, LOV-1994-08-05-55-§1-2, LOV-1994-08-05-55-§2-3, LOV-1994-08-05-55-§4-10, LOV-2000-06-23-56-§2-4
Kunngjort21.04.2017   kl. 15.10
Journalnr2017-0376
KorttittelEndr. i forskrift om miljørettet helsevern og IHR-forskriften

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. april 2017 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8, § 28 tredje ledd og § 29, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 femte ledd, § 2-3 fjerde ledd og § 4-10 femte ledd og lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-4. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

I

I forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern gjøres følgende endring: 

§ 6 nytt femte ledd skal lyde:

Folkehelseinstituttet kan oppbevare og behandle helseopplysninger mottatt gjennom varsel så lenge det er nødvendig for å håndtere helsetrusselen. Opplysningene skal slettes eller anonymiseres når helsetrusselen er avklart. Helseopplysninger som er varslet og som senere inngår i et beredskapsregister med hjemmel i helseberedskapsloven § 2-4 behandles etter bestemmelsene i § 2-4.

II

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 5 første ledd skal lyde:

Fører av skip eller luftfartøy skal snarest mulig og senest ved ankomst til første ankomstpunkt i Norge varsle om helsetilstanden om bord, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

a)føreren har grunn til å anta at det finnes smittestoffer eller annet agens om bord, som kan utgjøre en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse,
b)fartøyet kommer fra en havn eller lufthavn i et område som er erklært rammet av en smittsom sykdom eller annen alvorlig hendelse som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, og ankomsten skjer i inkubasjonstiden,
c)det finnes en person om bord som har oppholdt seg i et område som er erklært rammet av en smittsom sykdom eller annen alvorlig hendelse som kan ha betydning for internasjonal folkehelse på et slikt tidspunkt at inkubasjonstiden ikke er over ved fartøyets ankomst til Norge. 

§ 14 første ledd første setning skal lyde:

Helsedirektoratet kan, i tillegg til tiltak etter smittevernloven kapittel 3, 4 og 5, bestemme at følgende tiltak, i den utstrekning de er nødvendige, skal iverksettes overfor personer ved innreise til eller utreise fra Norge for å motvirke at smittsomme sykdommer eller annet agens som kan ha betydning for internasjonal folkehelse føres inn i landet eller spres til andre land, jf. smittevernloven § 4-3 og folkehelseloven § 29 fjerde ledd, jf. første ledd: 

§ 15 første ledd første setning skal lyde:

Helsedirektoratet kan, i tillegg til tiltak etter smittevernloven kapittel 4, bestemme at følgende tiltak, i den utstrekning de er nødvendige, skal iverksettes overfor bagasje, last, containere, transportmidler, postpakker, humant biologisk materiale og varer for å motvirke at smittsomme sykdommer eller annet agens som kan ha betydning for internasjonal folkehelse føres inn i landet eller spres til andre land, jf. smittevernloven § 4-3 og folkehelseloven § 29 fjerde ledd, jf. første ledd:

III

Forskriften trer i kraft straks.

Merknader til forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern 

Tredje avsnitt i merknadene til § 5 skal lyde: 

Kommunens tiltaksplikt

Bestemmelsen reflekterer kommunens tiltaksplikt ved en miljøhendelse eller mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til helseskadelige miljøfaktorer. Kommunenes tiltaksplikt må ses i sammenheng med virkemidlene i folkehelseloven kapittel 3 om miljørettet helsevern og tiltaksplikten etter folkehelseloven § 7. Kommunens hjemler i folkehelselovens kapittel 3 vil i mange tilfeller tilsvare de tiltakshjemlene som ligger i smittevernloven, for eksempel stenging av virksomheter. 

Nytt siste avsnitt i merknadene til § 6 skal lyde:

Bestemmelsens femte ledd må ses i sammenheng med helseberedskapsloven § 2-4 om beredskapsregistre. Et beredskapsregister vil kunne etableres der det er behov for informasjon til å få oversikt over, kunnskap om og kunne håndtere en konkret hendelse og helsekonsekvenser som oppstår som følge av en miljøhendelse, for å ivareta internasjonale rapporteringsplikter, og for å ivareta administrative oppgaver i en beredskapssituasjon. Folkehelseinstituttet skal anonymisere eller slette de varslede opplysningene når helsetrusselen er avklart. En helsetrussel anses ikke avklart før den er evaluert.

Merknader til forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften) 

Merknadsteksten til § 5 første ledd skal lyde: 

Til første ledd

Inkubasjonstid er kun relevant ved hendelser med smittestoffer. For andre typer agens kan det være aktuelt med en mer konkret risikovurdering, herunder at risikoen ikke er over ved ankomst til Norge. 

I merknadsteksten til § 12 første ledd skal tredje avsnitt lyde:

Lege og sykepleier har varslingsplikt etter MSIS-forskriften kapittel 3, og varsel etter denne forskrift skal behandles på samme måte som varsel fra lege og sykepleier etter MSIS-forskriften kapittel 3 og fra kommunelegen etter forskrift om miljørettet helsevern § 6. Det samme gjelder varsler fra andre myndigheter og førere av transportmidler, jf. denne forskrift hhv. § 4 annet ledd og § 5, samt varsler om personer på vei til Norge fra WHO, Kommisjonen og andre land. MSIS-forskriften § 3-11 slår fast at Folkehelseinstituttet kan behandle helseopplysninger mottatt gjennom varsel så lenge det er nødvendig for å forebygge og motvirke spredning av smittsom sykdom. Opplysningene skal slettes eller anonymiseres når hendelsen er avklart. Tilsvarende fastsetter forskrift om miljørettet helsevern § 6 at opplysninger i varsel til Folkehelseinstituttet skal slettes eller anonymiseres når helsetrusselen er avklart. 

Merknadsteksten til § 12 tredje ledd skal lyde:

Varsler fra WHO, Kommisjonen og andre land vil ikke komme inn som meldinger etter MSIS-forskriften kapittel 2, heller ikke varsler fra andre enn lege/sykepleier. Dersom en person kommer til Norge, vil vedkommende imidlertid bli undersøkt av helsepersonell som da vil sende varsel og eventuell MSIS-melding. Sletteplikten i MSIS-forskriften § 3-11 og forskrift om miljørettet helsevern § 6 gjelder således for alle varsler, også de som mottas etter denne forskriften. 

I merknadsteksten til § 13 første ledd skal femte avsnitt lyde:

De smittevernrelaterte midlertidige tiltakene i forskriften er hjemlet i den karantenebestemmelsen i smittevernloven § 4-3. Det vises også til folkehelseloven § 29 fjerde, jf. første ledd som gir hjemmel til forskriftsbestemmelser for gjennomføring av internasjonale avtaler på folkehelseområde, for eksempel IHR (2005). 

I merknadsteksten til § 14 første ledd skal første avsnitt lyde:

De smittevernrelaterte tiltakene i første ledd er hjemlet i smittevernloven § 4-3. For iverksetting av de smittevernrelaterte tiltakene er det tilstrekkelig at det foreligger mistanke om en smittsom sykdom, jf. smittevernloven § 1-3 nr. 1. For alle tiltakene gjelder det at de kun kan iverksettes i den grad de er nødvendige. Det vises også til folkehelseloven § 29 fjerde, jf. første ledd som gir hjemmel til forskriftsbestemmelser for varslingsplikt for ansatte og bistandsplikt overfor andre myndigheter. Dette kan være som ledd i gjennomføring av internasjonale avtaler på folkehelseområdet, for eksempel IHR (2005). Slike forskrifter kan gi bestemmelser om iverksetting av midlertidige og stående tiltak fra WHO.