OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet (TSI CCS)

DatoFOR-2017-05-10-600
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse10.05.2017
EndrerFOR-2013-06-17-653
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort19.05.2017   kl. 14.40
Rettet22.05.2017 (direktiv (EU) 2016/2370)
Journalnr2017-0454
KorttittelForskrift om gjennomføring av TSI-styring mv. på jernbanenettet (TSI CCS)

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 10. mai 2017 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 åttende ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37i (forordning (EU) 2016/919).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. vedlegg XIII nr. 37i (Kommisjonsforordning (EU) 2016/919 av 27. mai 2016 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemene «Styring, kontroll og signal» i Den europeiske unions jernbanesystem) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig gjøres følgende endringer i andre forskrifter:
-Forskrift 17. juni 2013 nr. 653 om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på det nasjonale jernbanenettet oppheves.

Rettsakter 

For å lese direktiv (EU) 2016/2370 se her: pdf.gif

Engelsk versjon. 

For å lese forordning (EU) 2016/919 se her: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.