OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2017

DatoFOR-2017-05-15-606
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.05.2017
EndrerFOR-2017-02-23-226
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§12, FOR-2001-10-16-4686
Kunngjort19.05.2017   kl. 14.40
Journalnr2017-0457
KorttittelEndr. i forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2017

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. mai 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og § 12, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

I

I forskrift 23. februar 2017 nr. 226 om regulering av fisket etter tobis i 2017 gjøres følgende endringer: 

§ 2 første kolon skal lyde:

Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 120 000 tonn tobis fra og med 15. april til og med 23. juni innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner: 

§ 3 andre ledd skal lyde:

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke kvoteenheten 4,15.

II

Forskriften trer i kraft straks.