OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Delegering av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratets regionkontor

DatoFOR-2017-05-16-608
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse16.05.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§22
Kunngjort19.05.2017   kl. 14.40
Journalnr2017-0459
KorttittelDeleg. av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratets regionkontor

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. mai 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22 annet ledd annet punktum.

I

Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av havressurslova § 22 annet ledd annet punktum delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

II

Delegeringen trer i kraft straks.