OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen

DatoLOV-2011-01-21-3
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 1 s 2
Ikrafttredelse21.01.2011
EndrerLOV-2004-05-07-21
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort21.01.2011   kl. 14.00
Journalnr2010-0995
KorttittelEndringslov til Riksrevisjonsloven

Innst.25 L (2010-2011), Lovvedtak 5 (2010-2011). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 29. oktober og 23. november 2010. Fremmet av Finansdepartementet. 

Endringer i følgende lov:

Lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen.

I

I lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen gjøres følgende endringer: 

§ 6 første ledd skal lyde:

Riksrevisorenes lønn og pensjon fastsettes av Stortingets presidentskap. 

§ 8 annet ledd første punktum skal lyde:

Riksrevisjonens regnskap fastsettes av Kollegiet og revideres av revisor oppnevnt av Stortingets presidentskap.

II

Loven trer i kraft straks.