OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)

DatoLOV-2016-06-17-31
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 8 s 1216.
IkrafttredelseKongen bestemmer, 17.06.2016
EndrerLOV-2009-06-19-58
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
Journalnr2016-0499
KorttittelEndringslov til merverdiavgiftsloven

Prop.113 L (2015-2016), Innst.301 L (2015-2016), Lovvedtak 75 (2015-2016). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 31. mai og 6. juni 2016. Fremmet av Finansdepartementet. 

Endringer i følgende lov:

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endringer: 

§ 2-1 sjette ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Plikten til å være registrert ved representant gjelder likevel ikke avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav. 

§ 2-1 åttende ledd nytt annet punktum skal lyde:

Departementet kan også i forskrift gi regler om registrering ved representant og kan herunder fastsette vilkår for at et avgiftssubjekt skal anses å være hjemmehørende i en stat, at ikke effektiv bistand kan utløse plikt til å være registrert ved representant som er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgiften, og at adgangen til registrering uten representant som er ansvarlig for at merverdiavgiften blir betalt, skal være betinget av at avgiftssubjektet stiller økonomisk sikkerhet.

II

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endring: 

§ 11-1 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

Representanten er likevel ikke ansvarlig for betaling av merverdiavgift dersom den næringsdrivende er hjemmehørende i en EØS-stat som etter skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst med Norge skal utveksle opplysninger og bistå med innfordring av merverdiavgiftskrav.

III

Lovens del I trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Lovens del II trer i kraft straks.