OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endring i valgloven mv.

DatoLOV-2016-06-17-59
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 8 s 1245.
Ikrafttredelse17.06.2016
EndrerLOV-1992-09-25-107, LOV-2002-06-28-57
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
Journalnr2016-0541
KorttittelEndringslov til valgloven

Dok.nr.8:50 L (2014-2015), Innst.298 L (2015-2016), Lovvedtak 84 (2015-2016). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 7. og 13. juni 2016. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Endringer i følgende lov:

1Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
2Lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

I

I lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) skal § 9-2 annet ledd lyde: 

Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

II

I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal § 35 nr. 1 lyde: 

1.Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av denne lov eller av valgloven § 9-3 annet ledd. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende.

III

Loven trer i kraft straks.