OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)

DatoLOV-2016-12-16-103
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2693
IkrafttredelseKongen bestemmer
EndrerLOV-1999-07-16-69, LOV-2002-06-21-45
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort16.12.2016   kl. 15.45
Journalnr2016-1151
KorttittelEndringslov til yrkestransportloven og anskaffelsesloven

Prop.129 L (2015-2016), Innst.41 L (2016-2017), Lovvedtak 11 (2016-2017). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 29. november og 6. desember 2016. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Endringer i følgende lover:

1Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.
2Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

I

I lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endring. 

§ 16 annet ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om at oppdragsgiver skal stille nærmere bestemte energi- og miljøkrav som har sitt utspring i EØS-avtalen, WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av.

II

I lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy gjøres følgende endring: 

Ny § 11a skal lyde:

Departementet kan i forskrift fastsetje at den som har løyve for persontransport etter lova her, eller løyvefritak, og som får godtgjersle eller einerett for å utføre offentleg teneste, skal stille nærare fastsette energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy. Kravet gjeld for kjøretøy som vert nytta ved levering av den offentlege tenesta.

III

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.