OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

DatoLOV-2016-12-20-109
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2701
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-1985-05-24-28
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort20.12.2016   kl. 17.35
Journalnr2016-1349
KorttittelEndringslov til sentralbankloven

Prop.1 LS (2016-2017), Innst.4 L (2016-2017), Lovvedtak 36 (2016-2017). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 17. og 20. desember 2016. Fremmet av Finansdepartementet. 

Endring i følgende lov:

Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven).

I

I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) gjøres følgende endring: 

§ 12 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Taushetsplikten etter foregående ledd gjelder heller ikke overfor ØKOKRIM ved oversendelse av opplysninger i henhold til § 18 i hvitvaskingsloven eller overfor skattemyndighetene ved oversendelse av opplysninger i henhold til § 10-5 første ledd i skatteforvaltningsloven.

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2017.