OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

DatoLOV-2016-12-20-119
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2712
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-2013-01-11-3
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort20.12.2016   kl. 17.35
Journalnr2016-1359
KorttittelEndringslov til SI-loven

Prop.1 LS (2016-2017), Innst.4 L (2016-2017), Lovvedtak 46 (2016-2017). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 17. og 20. desember 2016. Fremmet av Finansdepartementet. 

Endring i følgende lov:

Lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven).

I

I lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) gjøres følgende endring: 

§ 5 første ledd skal lyde:

Statens innkrevingssentral kan innhente opplysninger etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-12 og skatteforvaltningsloven § 3-3 bokstav a og i.

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2017.