OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier

DatoLOV-2016-12-20-121
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2719
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-2016-06-17-64
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort20.12.2016   kl. 17.35
Journalnr2016-1361
KorttittelEndringslov til lov om åpenhet om eierskap i medier

Prop.1 LS (2016-2017), Innst.4 L (2016-2017), Lovvedtak 48 (2016-2017). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 17. og 20. desember 2016. Fremmet av Finansdepartementet. 

Endring i følgende lov:

Lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier.

I

I lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier gjøres følgende endring: 

§ 4 annet ledd skal lyde:

Opplysninger som kreves etter første ledd, kan gis uten hinder av den lovbestemte taushetsplikt som ellers påhviler skattemyndigheter og myndigheter som har til oppgave å overvåke offentlig regulering av ervervsvirksomhet. Slik taushetsplikt er heller ikke til hinder for at dokumenter som befinner seg hos slike myndigheter, utleveres for gransking.

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2017.