OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)

DatoLOV-2016-12-20-122
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17 s 2720
IkrafttredelseKongen bestemmer
EndrerLOV-2003-07-04-80
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort20.12.2016   kl. 17.35
Journalnr2016-1344
KorttittelEndringslov til introduksjonsloven

Prop.146 L (2015-2016), Innst.103 L (2016-2017), Lovvedtak 30 (2016-2017). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 12. og 16. desember 2016. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Endringer i følgende lov:

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

I

I lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) gjøres følgende endringer: 

Ny § 27 i kapittel 5 skal lyde:

§ 27. Forsøksvirksomhet

Departementet kan etter søknad fra kommunen godkjenne unntak fra loven og forskriftene etter loven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk. 

Nåværende § 27 og § 28 blir § 28 og ny § 29.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.