OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Lov om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)

DatoLOV-2017-01-13-1
DepartementKunnskapsdepartementet
Publisert
IkrafttredelseKongen bestemmer
EndrerLOV-1998-07-17-61
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort13.01.2017   kl. 13.55
Journalnr2016-1342
KorttittelEndringslov til opplæringslova

Prop.4 L (2016-2017), Innst.107 L (2016-2017), Lovvedtak 28 (2016-2017). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 12. og 16. desember 2016. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Endringer i følgende lov:

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

I

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa skal § 10-2 tredje ledd nytt andre punktum lyde: 

Fram til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald av andre ledd.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.