OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2009-12-17-1620
PublisertII 2009 hefte 6 s 683
Ikrafttredelse17.12.2009 - 31.12.2011
Endrer
Gjelder forLevanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-06-26-87-§5, FOR-1992-12-11-1050
Kunngjort22.12.2009   kl. 13.40
Journalnr2009-0630
KorttittelForskr om samarbeid mellom Levanger og Verdal

Hjemmel: Fastsatt av Levanger kommunestyre 18. november 2009 og Verdal kommunestyre 30. november 2009 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Stadfestet av Kommunal- og regionaldepartementet 17. desember 2009 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1992 nr. 1050.

Kapittel 1. Virkeområde, formål og forholdet til kommuneloven

§ 1-1.Virkeområde

Vedtektene gjelder forsøk med organisering av interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner på områder som er definert i denne forskrift. Det interkommunale organet heter Innherred samkommune.

§ 1-2.Formål

Formålet med forsøket er å prøve ut og videreutvikle en ny organisering av interkommunalt samarbeid som skal gi innbyggerne i deltakerkommunene bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk, grunnlag for helhetlig politisk styring og styrkede fagmiljøer.

§ 1-3.Forholdet til kommuneloven

Ved forsøket om samkommunen gjelder lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrifter så langt den passer for samkommunen, med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av disse vedtekter.

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

§ 2-1.Samkommune

Levanger og Verdal inngår avtale om å opprette en samkommune til løsning av felles oppgaver, jf. § 2-3.

§ 2-2.Samkommunestyret

Samkommunestyret er samkommunens øverste organ. Samkommunestyret skal bestå av minst tre representanter med varamedlemmer fra hver deltakerkommune. Representantene og varamedlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer.

Innen utgangen av det året det er foretatt valg til kommunestyre, skal det foretas nytt valg av samkommunestyret. Samkommunestyret velger selv blant deltakerkommunenes ordførere leder og nestleder.

For øvrig gjelder kommunelovens bestemmelser om ordfører og varaordfører tilsvarende for leder og nestleder. Deltakerkommunene kan avtale en annen funksjonsperiode for leder og nestleder enn det som følger av kommuneloven § 9.

Deltakerkommunenes administrasjonssjefer har møte- og talerett i samkommunestyret.

Samkommunestyret kan selv opprette utvalg og komiteer etter kommuneloven § 10, § 10a og institusjonsstyrer etter kommuneloven § 11. Medlemmene velges av og blant samkommunestyrets medlemmer.

Bestemmelsen om formannskap i kommuneloven § 8 gjelder ikke for samkommunen.

§ 2-3.Samarbeidsavtale

Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. For de enkelte deltakerkommunene skal kommunestyret selv vedta avtalen.

Endringer i samarbeidsavtalen skal skje på samme måte. Samarbeidsavtalen skal i det minste angi følgende:

a)samkommunens navn,
b)angivelse av deltakerkommunene,
c)den kommunen der samkommunen har registrert sin adresse i enhetsregisteret,
d)antall representanter som hver deltakerkommune skal ha i samkommunestyret,
e)deltakerkommunenes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor samkommunen,
f)den enkelte deltakerkommunes ansvarsandel for samkommunens forpliktelser,
g)annet som etter lov krever avtale.
§ 2-4.Samkommunens myndighet

Samkommunestyret er tildelt myndighet på de lovområder som følger av kapittel 4.

Samkommunen kan ikke opprette kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11.

Samkommunen kan ikke være deltaker i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, eie aksjer i aksjeselskaper eller være deltaker i foreninger og samvirkeforetak. Samkommunen kan heller ikke etablere stiftelser.

§ 2-5.Regler for avstemning

Samkommunestyret og samkommunens organer er vedtaksføre når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

§ 2-6.Utvalg for hastesaker

Samkommunestyret kan selv bestemme at et fast utvalg skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i organets neste møte.

Utvalget skal bestående av de to kommunenes ordførere, varaordførere, samt leder av den største partigruppering som ikke stod bak ordførervalgene i hver kommune.

§ 2-7.Partsstilling

Samkommunen kan ha rettigheter, forpliktelser og partsstilling overfor domstol og andre myndigheter.

Dersom samkommunen ikke videreføres etter forsøksperioden, eller dersom enkelte av samkommunens oppgaver tilbakeføres til deltakerkommunene før forsøket er ferdig, vil den enkelte kommune stå rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de vedtak som tidligere er truffet av samkommunen.

§ 2-8.Samkommunen som vertskommune for andre kommuner enn deltakerkommunene

Samkommunen kan være vertskommune etter kommuneloven § 28b, eller gjennom annet avtalebasert samarbeid uten organisatorisk overbygning.

Samkommunen skal ikke kunne inngå samarbeid med kommuner, organer eller selskaper som innebærer at det opprettes et eget styre, selskap eller andre ordninger med formalisert overbygning.

§ 2-9.Deltakeransvar

Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av samkommunens forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre samkommunens samlede forpliktelser.

Samkommunens kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot samkommunen. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av samkommunen innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakerkommune for dennes andel av forpliktelsen.

En deltakerkommune som helt eller delvis har dekket en fordring på samkommunen, kan straks søke tilbake sitt utlegg fra samkommunen.

§ 2-10.Samkommunens administrasjon

Samkommunen skal ha en administrativ leder som ansettes av samkommunestyret selv. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet i samkommunen samsvarer med oppgaver og myndighet til administrasjonssjefen i en kommune, jf. kommuneloven § 23. Samkommunen skal også ha en assisterende administrasjonssjef som ansettes av samkommunestyret selv.

§ 2-11.Delegering og videredelegering av myndighet

Samkommunestyret kan delegere myndighet til underordnede organ etter vanlige forvaltningsrettslige prinsipper. Samkommunestyret skal utarbeide et delegasjonsreglement.

Myndighet som er delegert til administrasjonssjefen kan videredelegeres etter vanlige forvaltningsrettslige prinsipper.

§ 2-12.Partssammensatte utvalg

Samkommunen skal opprette et partssammensatt utvalg etter kommuneloven § 25 (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom samkommunen som arbeidsgiver og samkommunens ansatte.

Kapittel 3. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

§ 3-1.Økonomiplan og årsbudsjett

Samkommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over samkommunens samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

Samkommunestyret selv skal vedta samkommunens budsjett for det kommende kalenderår og endringer i dette.

Kommunestyrene selv vedtar den årlige samlede rammen for tilskudd fra deltakerkommunene til finansiering av samkommunens budsjett og den kommunevise fordelingen av tilskuddet etter forslag fra samkommunestyret om tilskuddsbehov. Den kommunevise fordelingen av tilskudd skal samsvare med deltakeransvaret. Annen fordeling kan avtales i særlige tilfeller.

Samkommunens årsbudsjett er endelig når deltakerkommunenes årsbudsjett er vedtatt, for så vidt gjelder tilskuddet til finansiering av samkommunen.

Dersom en av deltakerkommunene er registrert i register for betinget godkjenning og kontroll, jf. § 60, skal departementet føre kontroll med lovligheten av samkommunestyrets budsjettvedtak.

Bestemmelsen i § 12 om økonomiske oversikter i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner gjelder for samkommunen.

§ 3-2.Årsregnskap og årsberetning

Samkommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med kommuneloven § 48.

Regnskap og årsberetning skal utarbeides i samsvar med forskrifter til samme paragraf. Samkommunestyret fastsetter selv regnskapet.

§ 3-3.Rapportering

Kommuneloven § 49 om plikten til å rapportere til nasjonale informasjonssystemer gjelder ikke for samkommunen. Samkommunen skal legge til rette for deltakerkommunenes rapportering på samkommunens ansvarsområder.

§ 3-4.Låneopptak og garantitilsagn

Samkommunen kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i avtalen for samarbeidet at samkommunen skal ha slik adgang. Dersom samkommunen har adgang til å ta opp lån, skal det i avtalen være fastsatt en høyeste ramme for samkommunens samlede låneopptak. Samkommunen kan bare ta opp lån til investeringsformål og til konvertering av eldre gjeld.

Samkommunens vedtak om å ta opp lån må godkjennes av fylkesmannen.

Samkommunen kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

Avtale i strid med bestemmelsene i første eller tredje ledd, er ugyldig.

§ 3-5.Utlegg, arrest, konkurs

Samkommunens eiendeler kan ikke være gjenstand for utlegg eller arrest.

Samkommunen kan ikke tas under konkurs eller åpne gjeldsforhandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs.

§ 3-6.Betalingsvansker

Dersom samkommunen ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, skal samkommunens administrative leder straks sende melding til samkommunestyret og deltakerkommunene. Med mindre samkommunestyret fremlegger en plan for fortsatt drift som vil gi fordringshaverne dekning ved forfall, og som deltakerkommunene slutter seg til, skal samkommunen oppløses og virksomheten avvikles.

§ 3-7.Kontrollutvalg

Samkommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med samkommunens forvaltning på sine vegne.

Utvalget skal ha fire medlemmer med varamedlemmer. Det skal bestå av leder og nestleder i kontrollutvalgene i Levanger og Verdal kommune. Varamedlemmer velges blant de øvrige medlemmene i de respektive kontrollutvalgene. Samkommunestyret selv velger leder og nestleder. Sekretariatsfunksjonen følger sekretariatet i den kommune som til en hver tid har ordførervervet i samkommunen.

§ 3-8.Revisjon

Samkommunestyret skal påse at samkommunens regnskaper revideres på betryggende måte gjennom deltakerkommunenes revisjonsordning. Deltakerkommunene fastsetter revisjonsordning for samkommunen i avtale.

Kapittel 4. Samkommunens ansvar og oppgaver

§ 4-1.Forholdet til særlovgivningen

Bestemmelsene i særlovgivningen gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller endringer som følger av vedtektene i dette kapittelet.

§ 4-2.Miljø m.m.

Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter følgende lover overføres til samkommunen:

a)lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet
b)lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag
c)lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven)
d)lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.
e)lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven)
f)lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
g)lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
h)lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).
§ 4-3.Landbruk

Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter følgende lover overføres til samkommunen:

a)lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)
b)lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova)
c)lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
d)lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting
e)lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten.
f)lov 5. mai 1961 om grannegjerde
g)lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern.
§ 4-4.Plan, byggesak og arealforvaltning

Den myndighet og de oppgaver som kommunen har etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 overføres til samkommunen.

Det administrative ansvar for samkommunens planleggingsoppgaver i henhold til plan og bygningsloven legges til samkommunens administrasjonssjef.

Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune. Samkommunestyret er fast planutvalg i øvrige plan-, areal- og byggesaker. Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunestyret som planutvalg.

§ 4-5.Kart og oppmåling

Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) overføres til samkommunen.

§ 4-6.Brann og eksplosjonsvern

Den myndighet og de oppgaver kommunene har etter lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver overføres til samkommunen.

§ 4-7.Voksenopplæring

Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), kapittel 4A om opplæring spesielt organisert for voksne, overføres til samkommunen.

Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring § 5 overføres til samkommunen.

§ 4-8.Kvalitetsutviklings- og kompetansesystemer

De oppgaver og den myndighet kommunene har etter følgende lover overføres til samkommunen:

a)10-8 og § 13-10 2. ledd i opplæringsloven, samt tilhørende bestemmelser i forskrift til opplæringsloven.
b)§ 2-1 2. ledd og § 2-3 i sosialtjenesteloven.
c)§ 6-1 og § 6-2 i kommunehelsetjenesteloven.
d)Tilhørende bestemmelser i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
e)§ 2-1 andre og siste ledd i barnevernsloven med tilhørende forskrifter om internkontroll etter lov om barneverntjenester.
§ 4-9.Felles kommunelege

De oppgaver og den myndighet kommunelegen har etter lov om helsetjenesten i kommunene overføres til samkommunen.

§ 4-10.Arkiv

De oppgaver og den myndighet kommunene har etter lov om arkiv overføres til samkommunen.

Kapittel 5. Lovlighetskontroll, klage og tilsyn m.m.

§ 5-1.Klage

Når samkommunestyrets underordnede organer treffer vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, er klageinstansen samkommunestyret eller en særskilt klagenemnd oppnevnt av samkommunestyret.

Når samkommunestyret selv treffer vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, er departementet klageinstans.

Vedkommende statlige organ er likevel klageinstans når dette følger av lov eller når vedtak er truffet i medhold av myndighet delegert fra et statlig organ.

§ 5-2.Lovlighetskontroll

Tre eller flere medlemmer i samkommunestyret kan bringe avgjørelser truffet av samkommunestyret inn for fylkesmannen til kontroll av avgjørelsens lovlighet etter kommuneloven § 59.

§ 5-3.Statlig tilsyn med samkommunen

Der en deltakerkommune har overlatt utførelsen av lovpålagte oppgaver til samkommunen, skal statlige tilsynsetater rette pålegg eller andre sanksjoner til samkommunen. Samkommunen er ansvarlig for at pålegg eller andre sanksjoner etterkommes.

Der en oppgave er delegert til samkommunen, har statlige tilsynsetater rett til innsyn i samkommunens saksdokumenter, og kan kreve at samkommunens organer, folkevalgte og ansatte uten hinder av taushetsplikt gir de opplysninger og meldinger som er nødvendig for at tilsynsorganet kan utføre tilsyn. Tilsynet kan også kreve adgang til alle samkommunens institusjoner, lokaler, og anlegg som er nødvendig for at tilsynet kan utføre tilsyn.

Kapittel 6. Andre bestemmelser

§ 6-3.Opplysningsplikt

Kommunene som deltar i forsøket plikter å gi nødvendige opplysninger og medvirke til evaluering av forsøket.

§ 6-4.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft straks og varer frem til og med 31. desember 2011.