OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift for tømming av septik og tilsyn av spredte utslipp, Bamble kommune, Telemark

DatoFOR-2016-09-15-1907
Publisert
Ikrafttredelse01.01.2017
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort10.01.2017   kl. 14.30
Journalnr2017-0015
KorttittelForskrift for tømming av septik mv., Bamble

Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommunestyre 15. september 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34. Forurensningsloven § 48 om rett og plikt til å drive tilsyn og forurensningsforskriften § 11-4 om kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyr.

§ 1.Formål

Forskriften skal hindre forurensning og sikre god vannkvalitet i kommunens vannforekomster gjennom regelmessig tømming av septik og tilsyn av avløpsanlegg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av septik og kontroll av alle spredte utslipp i Bamble kommune

§ 3.Myndighet

Rådmann skal håndheve bestemmelsene i forskriften og gi myndighet til å føre tilsyn og treffe enkeltvedtak.

§ 4.Definisjoner 

Abonnent:

Som abonnent regnes eier og fester av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen. 

Avløpsanlegg:

Anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av disse hoveddelene: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. Dette inkluderer slamavskillere og tette tanker.

§ 5.Tvungen tømmeordning

Kommunen skal sørge for tømming av alle private septiktanker og slamavskillere som omfatter hele kommunen. Kommunen kan gjøre dette i egen regi eller ved bruk av privat renovatør.

§ 6.Abonnentens plikter

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord o.l. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendige utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Abonnenten har ansvar for at gårdsvei har nødvendig bredde. Langs vegen må det ikke være grener eller annet som kan hindre framkommeligheten for renovatørens bil. Ved tvist om hvor vidt en veg er kjørbar etter ovenstående er kommunens syn avgjørende.

Abonnenten plikter å tilse at slam tømmes med egnet frekvens for optimal funksjon av anlegget. For fritidseiendommer og andre anlegg som krever tømming utenom fast tømmeordning, er abonnenten ansvarlig for å bestille tømming etter anleggets behov. Bestilling skal rettes kommunen eller den kommunen til enhver tid har avtale med.

§ 7.Tømming av slamavskillere m.m.

Varsel om tømming vil bli gitt gjennom pressen eller på annen måte som Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til finner hensiktsmessig.

For eiendommer med fast bosetting eller fritidsboliger med innlagt vann og avløp tilknyttet slamavskiller, skal tømmehyppigheten være slik som forurensningsmyndigheten til enhver tid fastsetter.

I spesielle tilfeller kan Rådmannen eller den han/hun har delegert myndighet til bestemme en annen tømmehyppighet.

Slamavskillere skal tømmes etter behov og ikke sjeldnere enn hvert andre år for helårsboliger og hvert fjerde år for fritidsboliger. Lukket oppsamlingstanker skal tømmes ved behov.

Fast tømmeordning. Følgende inngår i kommunens faste ordning:

Slamavskillere (unntatt fritidsboliger) tømmes en gang hvert annet år.

Alle lukket oppsamlingstanker (for boliger, fritidsboliger, næring og andre bygg) tømmes ved behov.

Behov for tømminger utover det som inngår i fast tømmeordning, regnes som ekstratømminger.

For anlegg som krever tømming utenom fast tømmeordning, skal tømming bestilles av abonnent eller serviceansvarlig.

For fritidseiendommer slamtømmes avløpsanlegg etter melding fra abonnent eller serviceansvarlig. Tømmefrekvensen skal stå i forhold til bruk og anleggstype, men ikke sjeldnere enn hvert fjerde år. Lukket oppsamlingstanker på fritidseiendommer tømmes ved behov og inngår i kommunens faste tømmeordning.

Kommunen står fritt til å bestemme når på året fast tømmeordning gjennomføres hos den enkelte abonnent.

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet. Tømming skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal eventuelt låses. Eier av anlegget er imidlertid ansvarlig for at anlegget til enhver tid er sikret.

§ 8.Feil/mangler på private septiktanker, slamavskillere og minirenseanlegg

Ved avvik på septiktanken, slamavskilleren, minirenseanlegg eller utstyr, skal eier få beskjed om dette av renovatør. Eier har plikt til å utbedre feil/mangler innen fastsatt frist.

§ 9.Gebyrpliktige tjenester

Gebyrsatsene for tømming av septik og tilsyn av spredte utslipp fastsettes i kommunens årlige budsjettbehandling.

Gebyrsatsene skal utmåles med utgangspunkt i at gebyrene samlet sett skal dekke kommunens utgifter til tjenestene fullt ut, uten å gi overskudd. Eventuelt overskudd eller underskudd innarbeides i gebyrgrunnlaget for senere budsjettår.

Gebyr for tømming av septik og tilsyn kan fastsettes som årlig gebyr, selv om tilsynet og tømming gjennomføres sjeldnere enn hvert år.

§ 10.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på gebyrer er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven) § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter etter forurensningsloven § 79 annet ledd.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.