OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Røssvassholmen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland

DatoFOR-2017-01-04-16
Publisert
Ikrafttredelse04.01.2017
EndrerFOR-2011-02-25-231
Gjelder forHattfjelldal kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort10.01.2017   kl. 14.30
Journalnr2017-0013
KorttittelEndr. i Røssvassholmen naturreservat, Hattfjelldal

Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 4. januar 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 sjette ledd, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.

I

I forskrift 25. februar 2011 nr. 231 om fredning av Røssvassholmen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland gjøres følgende endring: 

§ 1 Avgrensning skal lyde:

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 48/1, 48/5, 73/1 i Hattfjelldal kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3 284 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Miljødirektoratet januar 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hattfjelldal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

II

Endringen trer i kraft straks.