OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Narvik kommune, Nordland

DatoFOR-2017-03-28-476
Publisert
Ikrafttredelse28.03.2017
Endrer
Gjelder forNarvik kommune, Nordland
HjemmelLOV-2011-06-24-30-§3-2a, LOV-1999-07-02-63-§2-1e
Kunngjort20.04.2017   kl. 13.35
Journalnr2017-0204
KorttittelForskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Narvik

Hjemmel: Fastsatt av Narvik bystyre 28. mars 2017 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a, andre ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1e.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e.

Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Narvik kommune, og som har behov for langtidsopphold i sykehjem der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Narvik kommunes tilbud om plass i bofellesskap med heldøgntjenester omfattes ikke av forskriften. Dette tilbudet kan vurderes som et alternativ til en langtidsplass, avhengig av søkers helsetilstand og hjelpebehov.

§ 3.Grunnlag for vurdering og tildeling

Narvik kommune bruker beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem.

Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved vurdering tas det hensyn til søkers:

a.Evne til egenomsorg
b.Mentale tilstand
c.Nettverk og dets omsorgsevne
d.Boforhold
e.Endring i helsetilstand
f.Kognitiv svikt.

Nivået på bistandsbehovet deles i tre grupper: noe/avgrenset har skår 1,5, middels til stort har skår 3, og omfattende har skår 4,5.

§ 4.Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes.

Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er:

a.Personer som har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke nødvendig og forsvarlig behov for helse- og omsorgstjeneste.
b.Langtidsplass skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år.
c.Personer med hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i sykehjem.
d.Personer i livets sluttfase med behov for tilsyn og omsorg gjennom hele døgnet.
e.Personer med langtkommen demenslidelse som har behov for kontinuerlig oppfølgning, skjerming og omsorg gjennom hele døgnet.
f.Personer med minimum IPLOS skår på 4,5.

Personer som bor hjemme med behov for mer enn 25 timebaserte tjenester i hjemmet pr uke, der behovet for tjenester kan tidfestes, kan vurderes for langtidsplass.

Behovet for nødvendige tjenester blir vurdert løpende. Vedtak om langtidsplass kan bli endret dersom det ikke er behov for dette lenger.

§ 5.Søknad og vedtak

Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Saksbehandling følger forvaltningslovens bestemmelser.

Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens egen hjemmeside og på Tildelingskontoret. Søknad sendes til Tildelingskontoret, som behandler og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester.

§ 6.Venteliste

Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av Tildelingskontoret. Ved ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 4 prioriteres.

Tildelingskontoret har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, og å vurdere situasjonen jevnlig.

§ 7.Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem

Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel være økt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold og/eller andre tjenester i omsorgstrappa.

Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter skal også vurderes.

§ 8.Egenandel

Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

§ 9.Klageadgang

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes for Tildelingskontoret i Narvik kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold skal Tildelingskontoret sende klagen til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.

Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5.

For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, veileder Tildelingskontoret.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 28. mars 2017.