OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold

DatoFOR-2017-04-03-477
Publisert
Ikrafttredelse03.04.2017
EndrerFOR-2013-02-25-249
Gjelder forMoss kommune, Østfold
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§4-4, LOV-1997-06-13-55-§15
Kunngjort20.04.2017   kl. 13.35
Journalnr2017-0202
KorttittelForskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss

Hjemmel: Fastsatt av Moss bystyre 3. april 2017 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 4-4 annet og fjerde ledd og lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 annet ledd.

§ 1.Skjenketider

Dag før og natt til lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag kan det skjenkes mellom kl 08:00–02:30. Øvrige dager kan det skjenkes mellom kl 08:00–01:30.

På uteservering kan det serveres/skjenkes i samme tidsrom som inne, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Skjenking opphører senest en halv time før stengetid.

§ 2.Uteservering kan skje hele året, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.
§ 3.Salgstider

Moss kommune følger alkohollovens maksimaltider jf. alkoholloven § 3-7. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 18.00.

§ 4.Beboere på bo- og servicesentra, institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester er unntatt fra denne forskrift.
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. februar 2013 nr. 249 for skjenke-, serverings- og åpningstider, Moss kommune, Østfold.