Forskrift om naturfredning, Andeleven, Nessa, Risa, Eidsvoll kommune, Akershus.

DatoFOR-1954-03-26-4
PublisertI 1954 s 229, II 1954 s 104
Ikrafttredelse26.04.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forAndelven, Nessa, Risa, Eidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturfredning, Eidsvoll

Fastsatt ved kgl.res. 26. mars 1954. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I.I henhold til lov om naturfredning av 25. juli 1910, jfr. lov av 14. juli 1916, skal fuglelivet i et nærmere bestemt område langs Andelven, Nessa og Rissa, med strandkanter og evjer, slik som det går fram av et framlagt kart, være fredet mot ødeleggelse eller skade av enhver art. Innenfor det fredede område er det forbudt:
1.å drepe, skade eller forstyrre fuglene,
2.å ødelegge eller røve reir og egg,
3.å løse skudd.
II.Fredningsvedtaket blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.