Forskrift om fredning av fuglelivet, Tyrifjorden, Modum kommune, Buskerud.

DatoFOR-1954-08-27-5
PublisertI 1954 s 753, II 1954 s 366
Ikrafttredelse27.09.1954
Sist endret
Endrer
Gjelder forTyrifjorden, Modum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av fuglelivet, Modum

Fastsatt ved kgl.res. 27. auguat 1954. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I.I henhold til lov om naturfredning av 25. juli 1910, jfr. lov av 14. juli 1916, skal fuglelivet langs Tyrifjorden med strandkanter og evjer fra en nordlig begrensning linjen øst/vest Furetangen-Jaretangen og til en nedre sydlig begrensning broen ved Geithus, være fredet mot ødeleggelse eller skade av enhver art. Området er nærmere bestemt slik som det går fram av de framlagte rektangelkarter blad F 34 Ø. Tyristrand, og blad F 35 aust Eiker.Innenfor det frede område er det forbudt:
1.å drepe, skade eller forstyrre fuglene.
2.å ødelegge eller røve rede og egg.
3.å løse skudd.
II.Fredningen blir å kunngjøre i Norsk lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.