Forskrift om naturfredning, Jutulhugget, Alvdal kommune, Jutulhugget, Rendal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1959-12-18-2
PublisertI 1959 s 1327, II 1959 s 554
Ikrafttredelse18.01.1960
Sist endret
Endrer
Gjelder forJutulhugget, Alvdal kommune, Jutulhugget, Rendal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om naturfredning, Alvdal

Fastsatt ved kgl.res. 9. september 1959. 

1.I henhold til lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1, 1. ledd, skal den del av Jutulhugget som ligger på eiendommene gnr. 13, bnr. 10, i Alvdal, tilhørende gardbruker Peder Urstrømmen, og gnr. 40, bnr. 1, i Øvre Rendal, tilhørende gardbruker Ole Jacob Søgår, være fredet. Innen det fredede område skal det ikke være adgang til å foreta noe inngrep som ville forandre dets egenartede natur, både hva angår det geologiske, det botaniske og det zoologiske. I det fredede område skal det ikke være tillatt å sette opp hus, bygge veger eller stier, eller sprenge fjell eller ta bort stein, likesom det ikke skal være adgang til å drive ut skog, å gjøre skade på trær, busker eller planter, eller å drepe, fange, skade eller forstyrre dyr eller fugl.

De nærmere grenser for det fredede område blir å fastsette etter foretatt befaring.

2.Fredningen blir å kunngjøre i Norsk lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.