Forskrift om fredning av pattedyr og fugler, Kirkeneshalvøya, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1961-10-20-5
PublisertI 1961 s 869, II 1961 s 516
Ikrafttredelse04.12.1961
Sist endretFOR-2012-10-29-1032 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forKirkenes halvøya, Sør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63, jf LOV-2009-06-19-100-§77, FOR-1987-07-03-572
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av dyr, Kirkeneshalvøya

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. oktober 1961. Endret ved forskrift 29 okt 2012 nr. 1032 (i kraft 1 jan 2013).

I.

1.I henhold til lov 1. desember 1954 om naturvern § 1 1. ledd, skal alle pattedyr og fugler være fredet hele året på statens grunn på Kirkeneshalvøya i Sør-Varanger herred, Finnmark fylke.

Med Kirkeneshalvøya menes i denne forbindelse området mellom Pasvikelva og Langfjorden begrenset i sør av en linje fra nordvestre hjørne av Boris Gleb (grensemerke 192) over Bjørnevatnet langs Bjørnelva til Langfjorden.

2.Den myndighet som Kongen har i henhold til Naturvernlovens § 3 til å gjøre unntak fra fredningen som nevnt under I., 1., delegeres til Kirke- og undervisningsdepartementet.
0Endret ved forskrift 29 oktober 2012 nr. 1032 (i kraft 1 jan 2013).

II.

Fredningen blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad og den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.