Forskrift om fredning av en forekomst av «eokambrisk» morenekoglomerat, Nesseby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1967-01-06-2
PublisertI 1967 s 248, II 1967 s 6
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesseby kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av forekomst m.v., Nesseby

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1967. 

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1 første ledd fredes en forekomst av «eokambrisk» morenekonglomerat med underliggende isskurt kvartsittunderlag ca. 3 km øst for Bigganjarg i Nesseby herres mot beskadigelse av enhver art og mot at det borttas noen som helst del av konglomeratet eller underlaget.

Den fredede forekomst dekker et område på ca. 11,6 dekar overfor lavvannslinjen og er avmerket i marken. Skisse og nøyaktig grensebeskrivelse finnes i departementets arkiv.

2.Departementet treffer nærmerer betemmelser om tilsyn og forvaltning vedrørende den fredede forekomst.
3.Den myndighet Kongen har ifølge § 3 i lov om naturvern til å gjøre unntak fra gjeldende fredning for vitenskapelige undersøkelser og arbeider, overføres til departementet.
4.Den myndighet Kongen har ifølge § 4, første ledd i lov om naturvern til å bestemme på hvilken måte fredningen skal kunngjøres og i hvilken utstrekning den skal avmerkes i marken, overføres til departementet.
5.Fredningen kunngjøres i Norsk Lysningsblad, lokalpressen og ved skilt på stedet.