Forskrift om fredning av grotter, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-1967-01-06-3
PublisertI 1967 s 247, II 1967 s 6
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av grotter, Rana

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1967. 

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1, første ledd skal nedennevnte grotter i Rana herred, Nordland fylke, være fredet mot beskadigelse av enhver art og mot at det borttas noen som helst del av grottene eller hva der måtte finnes av bergarter, mineraler, planter, dyr eller dyrerester i eller ved grottene.

Fredningen gjelder disse grotter:

Hammernesgrotten og Risahullet på Hammernes, gnr. 118, bnr. 1. Larshullet, Lapphullet, Persgrotten og Olavsgrotten i felles utmark på Bjørnå, gnr. 109, bnr. 1 og 2. Krystallgrotten på Malm av Malmhaug, gnr. 40, bnr. 2.

2.Departementet treffer nærmere bestemmelser om tilsyn og forvaltning vedrørende de fredete grotter.
3.Den myndighet Kongen har ifølge § 3 i lov om naturvern til å gjøre unntak fra gjeldende fredning for vitenskapelige undersøkelser og arbeider, overføres til departementet.
4.Den myndighet Kongen har ifølge § 4, første ledd i lov om naturvern til å bestemme på hvilken måte fredningen skal kunngjøres og i hvilken utstrekning den skal avmerkes i marken, overføres til departementet.
5.Fredningen kunngjøres i Norsk Lysingsblad, lokalpressen og ved skilt på stedet.
6.Den kgl.res. av 18. november 1932 om fredning av 11 grotter på privat grunn oppheves.