Forskrift om fredning av Henneseid kommuneskog og statskog, Skultervannåsen, Drangedal kommune, Telemark.

DatoFOR-1967-01-06-4
PublisertI 1967 s 247, II 1967 s 6
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av Henneseid skog

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1967. 

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1, fredes ca. 100 dekar av Henneseid kommuneskog, gnr. 15, bnr. 6 og ca. 152 dekar av Henneseid statsskog i Skultervannsåsen, Drangedal, Telemark. Grensene for fredningsområdet fremgår av flyfoto og skisser i departementets arkiv.

Den nøyaktige grense blir å oppgå og avmerkes i marken.

2.Det skal være forbudt å fjerne eller skade trær, busker og all annen vegetasjon. Forbudet gjelder også døde trær, fall og læger.
3.I det fredede området å ikke bygges hytter, veier, kraftlinjer, foretas tekt av masse, dreneres, anvendes biosider, gjødsles eller utføres andre inngrep som kan påvirke de naturgitte vilkårene for vekstlivet.
4.Departementet treffer nærmere bestemmelser om tilsyn og forvaltnig for området.
5.Den myndighet Kongen har ifølge § 3 i lov om naturvern til å gjøre unntak fra gjeldende fredning for vitenskapelige undersøkelser og arbeider overføres til departementet.
6.Den myndighet Kongen har ifølge § 4, første ledd i lov om naturvern til å bestemme på hvilken måte fredningen skal kunngjøres og i hvilken utstrekning den skal avmerke i marken, overføres til departementet.
7.Fredningen kunngjøres i Norsk Lysningsblad, lokalpresse og ved skilt på stedet.