Forskrift om fredning av Roddinesset, strandvoller, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1967-05-19-1
PublisertI 1967 s 1041, II 1967 s 377
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRoddinesset, Porsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av strandvoller, Porsanger

Fastsatt ved kgl.res. 19 mai 1967. 

1. I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1, første ledd bestemmes at et område med strandvoller på ca. 1.000 dekar tilhørende staten på Roddinesset i Porsanger kommune, Finnmark fylke skal være fredet i samsvar med vedlagte forskrifter.
2. Departementet treffer nærmere bestemmelser om tilsyn og forvaltning vedrørende det fredede område.
3. Den myndighet Kongen har i følge § 3 i lov om naturvern til å gjøre unntak fra gjeldende fredning overføres til departementet.
4. Den myndighet Kongen har i følge § 4, første ledd i lov om naturvern til å bestemme på hvilken måte fredningen skal kunne gjøres og i hvilken utstrekning den skal avmerkes i marken, overføres til departementet. 

Fredningsforskriftene lyder:

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1, første ledd er det ved kgl.res. av 19. mai 1967 bestemt at et område med strandvoller på ca. 1.000 dekar av statens grunn på Roddinesset skal være fredet i samsvar med disse forskrifter.

Området ligger 22 km nord for Lakselv sentrum ved riksveg 6 mot Børselv og har disse grenser:

Sørgrense: Fra sjøen og i østlig retning etter en liten bekk (beliggende 2,2 km sør for Roddines-bukta) til fjellfoten.

Vestgrense: Sjøen mellom sør- og nordgrense.

Nordgrense: Fra sjøen ca. 1,8 km sør for ytterste odde på Roddinesset i retning 95° 350 m til grenserøys 10 m øst for riksveg 6, herfra i nordlig retning langs riksvegen ca. 100 m, videre i østlig retning på toppen av en markert bakkekant til sørvestlige grensemerke i eiendommen Nyby, matrikkelnummer 889, videre i samme retning langs bakkekanten til fellesgrense med nevnte eiendom til Roddines-bekken, derfra i sørlig retning oppover langs Roddines-bekken til fjellfoten.

Østgrense: Fjellfoten mellom nord- og sørgrensa.

Området er nøyaktig oppmålt og avmerket i marken og grense inntegnet på kartskisse.

2.Innen det fredede område er følgende ikke tillatt:
a.Å oppføre bygninger av alle slag.
b.Å legge nye veier eller ledningslinjer, herunder jordkabler.
c.Å ferdes på annen måte enn til fots.
d.Å grave i strandvollene eller å fjerne materiale som stein, grus og sand fra området.
e.Å felle eller skade bjørkeskogen.
f.Å trekke opp eller legge i vinteropplag båter.
g.Å sette opp telt eller campingvogn o.l.