Forskrift om fredning av myrområde tilhørende Dvergberg prestegård, Andøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1967-05-19-2
PublisertI 1967 s 1040, II 1967 s 376
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDvergberg prestegård, Andøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av myrområde, Andøy

Fastsatt ved kgl.res. 19. mai 1967. 

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1 første ledd fredes et ca. 4.600 dekar stort myrområde tilhørende Dverberg prestegård, gnr. 27, bnr. 1 i Andøy kommune i samsvar med vedlagte forskrifter. De nøyaktige grenser for området blir å oppgå og avmerke i marken.
2.Departementet treffer nærmere bestemmelser om tilsyn og forvaltning vedrørende den fredede forekomst.
3.Den myndighet Kongen har ifølge § 3 i lov om naturvern til å gjøre unntak fra gjeldende fredning for vitenskapelige undersøkelser og arbeider, overføres til departementet.
4.Den myndighet Kongen har ifølge § 4, første ledd i lov om naturvern til å bestemme på hvilken måte fredningen skal kunngjøres og i hvilken utstrekning den skal avmerkes i marken, overføres til departementet.

Fredningsforskriftene lyder:

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1. første ledd er ved kgl.res. av 19. mai 1967 bestemt at et ca. 4.600 dekar stort myrområde tilhørende Dvergberg prestegård, gnr. 27, bnr.1 i Andøy kommune, Nordland skal være fredet i samsvar med nedenstående forskrifter. De nøyaktige grenser for området blir å oppgå og avmerke i marken.
2.For det fredede område gjelder disse forskrifter:
a.Landskaptet (biotopen) skal bevares i sin naturlige tilstand. Det må ikke foretas drenering, oppdemninger, torvtekt eller andre inngrep i terrenget. Likeså skal kunstig gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler være forbudt.
b.Alt planteliv og høyere dyreliv, herunder fuglenes egg og rugesteder, skal være fredet, med det unntak at bærplukking og fiske kan drives som før.
c.Hytter eller andre bygniger må ikke oppføres.
d.Veier må ikke anlegges.
e.Telefon- og kraftlinjeer eller andre slags ledninger må ikke legges gjennom området.
f.Bruk av motoriset kjøretøy skal være forbudt unntatt i ambulanseøymed.
g.Militære øvelser må ikke drives innen området.