Forskrift om fredning av vann, Try gnr. 50, bnr. 9, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1968-11-29-2
PublisertI 1968 s 1462, II 1968 s 651
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTry gnr. 50, bnr. 9, Søgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av vann, Søgne

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 29. november 1968.

I

Småtjønna med forekomst av storak (Cladium marisicus) på Try gnr. 50, bnr. 9 i Søgne kommune, Vest-Agder fylke, fredes i samsvar med fremlagt utkast.

II

Den myndighet Kongen har ifølge naturvernlovens § 3 til unntak fra gjedende fredning og ifølge § 4 til å bestemme hvordan fredningen skal avmerkes i marken overføres til departementet.

III

Fredningen blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad og ved skilt på stedet.

Utkastet lyder:

I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1, 1. ledd, er Småtjønna på eiendommen Try, gnr. 50, bnr. 9 i Søgne kommune, Vest-Agder fredet i samsvar med følgende bestemmelser:

1)Forekomsten av storak (Cladium mariscus) og all annen vegetasjon i og omkring søndre og midtre Småtjønn med en landsone av ca. 10 meters bredde skal være fredet mot beskadigelse og ødeleggelse av enhver art.
2)Drenering eller andre inngrep som kan på virke vannstand eller vankvalitet i de to tjern må ikke foretas. Gjødsling, bruk av kjemiske bekjempningsmidler e.l. må ikke forkomme i 10 m meters belte omkring tjernene.
3)Drenering må heller ikke foretas i forbindelse med det nordenforliggende tjern.
4)Opprensk av gamle grøfter skal kunne foretas i det omfang som tidligere har vært vanlig, likevel slik at vannspeilet i søndre og midtre tjern ikke må synke under tidligere normalvannstand, markert ved et kors i fjell ca. 75 cm over denne ved østsiden av midtre tjern.
5)I tilfelle det oppstår spørsmål av betydning for fredningen, skal Botanisk avdeling ved Kristiansand Museum underrettes . Avdelingen skal følge utviklingen av de fredede forekomst og være naturvernmyndighetenes faglige kontaktledd.

Departementet treffer nærmere bestemmelser om tilsyn med fredningen.