Forskrift om fredning av eiendommen Sund Syd Skog, Aremark kommune, Østfold.

DatoFOR-1969-01-10-1
PublisertI 1969 s 24, II 1969 s 8
Ikrafttredelse10.01.1969
Sist endret
Endrer
Gjelder forEiendommen Sund Syd Skog, Aremark kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av eiendom, Aremark

Fastsatt ved kgl.res. 10. januar 1969. 

I.En del av eiendommen Sund Syd skog (Lundneset) gnr. 37, bnr. 13 i Aremark herred, Østfold fylke fredes i samsvar med framlagt utkast.
II.Den myndighet Kongen har ifølge naturvernlovens § 3 til å gjøre unntak fra gjeldende fredning og ifølge § 4 til å bestemme hvordan fredningen skal kunngjøres og avmerkes i marken overføres til departementet.
III.Fredningen kunngjøres i Norsk Lysningsblad, lokalpressen og ved skilt på stedet.

Utkastet lyder:

I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1, er ca. 80 dekar av eiendommen Sund Syd skog (Lundneset) gnr. 37, bnr. 13 i Aremark herred, Østfold fylke, fredet ved kgl.res. av 10. januar 1969, i samsvar med følgende bestemmelser:

1.
a.Det skal være forbudt å fjerne eller skade trær, busker og all annen vegetasjon. Forbudet gjelder også døde trær, fall og læger.
b.I det fredede område må ikke bygges hytter, veier, kraftlinjer, foretas tekt av masse, dreneres, anvendes biocider, gjødsles eller utføres andre inngrep som kan påvirke de naturgitte vilkårene for vekstlivet. Motorisert trafikk må ikke forekomme.
2.Grensen for det fredede område er inntegnet på et riss som oppbevares i departementet og ved skilt på stedet.
3.Departementet treffer nærmere bestemmelser om tilsyn og forvaltning av området.