Forskrift om fredning av naturområde, Alterhaug, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-1969-12-19-5
PublisertI 1969 s 1602 II 1969 s 1042
Ikrafttredelse19.01.1970
Sist endretFOR-2014-01-07-16
Endrer
Gjelder forAlterhaug, gnr. 139, bnr. 6, Rana kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet2014.01.02.
KorttittelForskrift om naturområde, Rana

Fastsatt ved kgl.res. av 19. desember 1969. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 7 jan 2014 nr. 16. 

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1 fredes som edellauvskogreservat et ca. 14,5 dekar stort almebestand på eiendommen Alterhaug, gnr. 139, bnr. 6 i Rana kommune, Nordland fylke i samsvar med fremlagt utkast.
2.Den myndighet Kongen har ifølge lov om naturvern av 1. desember 1954, § 3 til å gjøre unntak fra gjeldende fredning og ifølge § 4 til å bestemme hvordan fredningen skal kunngjøres og avmerkes i marken overføres til departementet.

Utkastet lyder:

I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1 er fredet som edellauvskogreservat et ca. 14,5 dekar stort almebestand på eiendommen Alterhaug, gnr. 139, bnr. 6 i Rana kommune, Nordland fylke. For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.
a.Området skal skjøttes slik at skogtypen opprettholdes og med særlig henblikk på å bevare almeforekomsten. Forsiktig hogst i dette øyemed skal foretas etter samråd med Fylkesmannen i Nordland. Trevirket tilfaller eieren. Forøvrig er det forbudt å fjerne eller skade trær, busker og annen vegetasjon.
b.I det fredede området må det ikke bygges hytter, veier, framføres luftledninger eller jordkabler, foretas uttak av masse, dreneres, anvendes kjemiske plantevernmidler, gjødsles eller foretas andre inngrep som kan påvirke de naturgitte vilkårene for vekstlivet.
2.Det fredede området berører gnr./bnr. 139/6 i Rana kommune.

Området dekker et totalareal på ca. 13,8 dekar.

Grensene for det fredede området fremgår av kart i målestokk 1:4 000 datert Miljødirektoratet januar 2014. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marken. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet oppbevares i Rana kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

3.Området skal forvaltes og skjøttes av Fylkesmannen i Nordland.
0Endret ved forskrift 7 jan 2014 nr. 16.