Forskrift om verning av natur og kulturlandskap, Veøy gnr. 122, bnr. 3, Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1970-05-06-2
PublisertI 1970 s 694, II 1970 s 350
Ikrafttredelse06.06.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forVeøy gnr. 122, bnr. 3, Molde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om verning av natur m.v., Molde

Kapitteloversikt:

Gitt ved kgl.res. 6. mai 1970.

I

I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1 bestemmes at Veøy, gnr. 122, bnr. 3 i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke tilhørende Wilhelm Coucheron-Aamot, skal være et vernet natur- og kulturlandskap i samsvar med et fremlagt utkast.

II

Vedtaket blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad, lokalpressen og ved oppslag på stedet.

Utkastet lyder:

I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954 er ved kgl.res. av 6. mai 1970 bestemt at Veøy, gnr. 122, bnr. 3 i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke tilhørende Wilhelm Coucheron-Aamot, skal være vernet landskapsområde med formål å bevare et historisk kulturlandskap med et egenartet naturmiljø omkring Veøy gamle fylkeskirke.

Opprettelsen av det vernede landskapsområde endrer ikke eierforhold eller eierens rettigheter utover det som følger av nedenstående bestemmelser. Bestemmelsene skal ikke være til fortrengsel for de rettigheter og forpliktelser som fremgår av kontrakt av 2.-14. januar 1958 mellom eieren og Veøy (nå Molde) kommune.

Vernebestemmelser.

1.Skogbevokste arealer opprettholdes med den naturlige treslagssammensetning etter voksestedets art. Hogstinngrep som innebærer sterke miljøendringer skal unngåes. Foryngelse skal skje ved å bygge på naturlig gjenvekst av stedegne treslag. Bemerkelsesverdige og dekorative trær beholdes utover den regulære hogstmodenhetsalder. Alle store asker skal være fredet. Døde og hule stammer skal av hensyn til fuglelivet ikke fjernes.

Kjemiske bekjempningsmidler og kunstgjødsel må ikke anvendes i skogfeltene og våtlendte partier der ikke dreneres.

2.Dyrket mark og beiteland som holdes åpne i tilnærmet samme utstrekning som tidligere, fortrinnsvis ved jord- og husdyrbruk. Innmarksarealer som ikke brukes som åker eller beiter bør slås minst en gang i året.

Planer om endrede bruksformer i jord- og skogbruk som kan innvirke på landskapets egenart, skal på forhånd forelegges naturvernmyndighetene og de antikvariske myndigheter og være betinget av disses godkjenning. Alle planer som medfører graving i grunnen skal på forhånd forelegges det arkeologiske sentralmuseum som området sorterer under til godkjenning.

3.Utenom nåværende bebyggelse må ikke oppføres hus uten i tilknytning til jordbruket, eller hytter eller andre varige anlegg utenom et mindre bryggeanlegg.

Planer for nybygg eller omfattende utbedringer eller fornyelse av eksisterende bygninger skal godkjennes av de antikvariske myndigheter. Det samme gjelder med betydelige faste innretninger i forbindelse med gårdsdriften.

4.Veier utenom nåværende gårdsvei og vei til kirken samt luftledninger må ikke føres gjennom området.
5.Plantelivet i skogfeltene er fredet med de unntakene som følger av punktene 1 og 2.
6.Pattedyr og fugler er fredet hele året.
7.For ferdselen i området gjelder friluftslovens bestemmelser.
8.For å følge utviklingen i det vernede område, komme med forslag til tiltak og uttale seg om spørsmål av betydning for områdets vern, oppnevnes et utvalg bestående av eieren, presten i Veøy sogn, en representant for naturvernmyndighetene og en for de antikvariske myndigheter. Utvalgets medlemmer oppnevner selv sine varamenn.

Det forutsettes at utvalget samarbeider med Molde kommune v/Veøyutvalget og Opplysningsvesenets fond v/vedkommende skogforvalter i saker som berører disse institusjoners interesser.

9.Departementet kan etter søknad gjøre unntak fra bestemmelsene ovenfor i den utstrekning det ikke kommer i strid med formålet med fredningen. Forslag til unntak skal alltid forelegges utvalget til uttalelse