Forskrift om fredning av naturreservat, Bliksvær, Kjærvik, Terra i Bodø kommune, Nordland.

DatoFOR-1970-12-04-4
PublisertI 1970 s 1536, II 1970 s 1096
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2002-12-06-1472
Endrer
Gjelder forBliksvær, Kjærvik, Terra i Bodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§14 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bliksvær naturreservat, Bodø

Fastsatt ved kgl.res. 4. desember 1970. Endret 6 des 2002 nr. 1472 (opphever det areal som nå omfattes av Bliksvær naturreservat, se forskrift 6 des 2002 nr. 1426). 

I.I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63, §§ 8 og 14, fredes Bliksvær1 med tilliggende utvær Kjærvær og Terra i Bodø kommune, Nordland fylke, i samsvar med vedlagte utkast.
0Endret ved forskrift 6 des 2002 nr. 1472
1Opphevet for det areal som nå omfattes av Bliksvær naturreservat, se forskrift 6 des 2002 nr. 1426.
II.Den myndighet Kongen har i følge naturvernlovens § 23 til å gjøre unntak fra gjeldende fredning, delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.
III.Den myndighet Kongen har i følge naturvernlovens § 21 til å gi bestemmelser om merking av fredninger m.v., delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Utkastet lyder:

I.I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63, §§ 8 og 14 er ved kgl.res. av 4. desember 1970 Bliksvær1 med tilliggende utvær, Kjærvær og Terra, gnr. 1, bnr. 1-2, 4-8, 10-11, 13-14, 16-17, 29-32 og 39 i Bodin, Bodø kommune, Nordland fylke, fredet på følgende måte:
a.Hele Kjærvær, til og med Driva i øst, St. Voksholmen i sør, Ellevskjær i vest og Eggløsa i nord, hele Terra til og med Svartskjærdrægen i øst, Terranukene i sør, Ytre Floskjær i vest og Soldaterskjær i nord, samt Skjoldholmen, Tørrisøy, Store og Lille Stangerøy, Jesøy og «Fjellet» mellom Vestervågen og Hjelmøysundet avgrenset av linjen Storvollvika- Skarveskjerka øst for h. 87 fredes som naturreservat.

For dette område gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke foretas inngrep som vil endre landskapets karakter, heller ikke oppføres bygninger av noe slag, kraft- og telefonlinjer o.l. Det må ikke foretas uttak av masse, dreneres anvendes biocider, gjødsles eller utføres andre inngrep som kan påvirke de naturgitte forhold.
2.Vegetasjonen må ikke skades utover det som skyldes vanlig ferdsel. Beite og bærplukking kan foregå som hittil.
3.Alle fuglearter samt oter og alle selarter er fredet hele året mot jakt og fangst og skade og ødeleggelse av enhver art, herunder uro og forstyrrelser på hekkeplassene og yngleplassene.
4.Departementet har adgang til å fastsette ferdselsregler for området i hekketiden, dersom det etter sakkyndiges mening viser seg nødvendig.
b.På resten av Bliksvær til og med Flesene og Einarsholmene i øst fredes dyrelivet etter følgende bestemmelse:
1.Alle fuglearter med unntak som nedenfor nevnt er fredet hele året mot jakt og fangst og skade og ødeleggelse av enhver art. Unntatt er gruneiernes jakt til husbruk på måker, ender og skarver i den tid det er lovlig jakt på disse. Grunneierne har også rett til å felle grågås som gjør skade på nysådd eng eller grønnsakåker i overensstemmelse med jaktlovens bestemmelser.
2.Alle selarter er fredet hele året mot jakt og fangst og skade og ødeleggelse av enhver art.

For a og b gjelder følgende fellesbestemmelser:

1.Jakt og fangst er også forbudt idet farvann som ligger innom 2 km fra værenes yttergrenser.
2.Fredningen omfatter også fuglenes reir og egg, men grunneierne har rett til å samle egg av fiskemåke (sengmåse), gråmåke (blåmåse) og svartbak (stormåse) når bestanden er stor nok til det.
3.Zoologisk avdeling ved Tromsø Museum skal føre tilsyn med det fredede område, følge utviklingen av fuglebestanden og være naturvernmyndighetenes faglige kontaktledd.
0Endret ved forskrift 6 des 2002 nr. 1472
1Opphevet for det areal som nå omfattes av Bliksvær naturreservat, se forskrift 6 des 2002 nr. 1426.