Forskrift om fredning av Kjørholmene, Sola kommune, Rogaland.

DatoFOR-1970-12-11-1
PublisertI 1970 s 1570, II 1970 s 1121
Ikrafttredelse11.12.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forKjørholmene, Sola kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§22 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av Kjørholmene, Sola

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1970.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 8, jfr. §§ 10 og 22, fredes Kjørholmene på felles utmark under Rott, gnr. 12, bnr. 1-8 og 11 i Sola kommune, Rogaland fylke som naturreservat med fredningsbestemmelser i samsvar med et vedlagt utkast.

II

Den myndighet Kongen har etter § 21 til merking m.v. og til nødvendige tiltak for å beskytte området, og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene på bestemte vilkår, overføres til departementet.

III

I kgl.res. av 17. april 1936 om fredning av fuglelivet på Rott skal av områdeangivelsen «i sydvest og vest: Kjørholmane og Skåtane» samtidig utgå. Videre skal i angivelsen av arter «hare» utgå.

Utkastet lyder:

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 er ved kgl.res. av 11. desember 1970 Kjøreholmene på felles utmark under øya Rott, gnr. 12, bnr. 1-8 og 11 i Sola kommune Rogaland fylke fredet som naturreservat.

Fredningsområdet Kjøreholmene omfatter øyene Nordkjør, Røydå, Storekjør og Hengesøy med tilliggende holmer og skjær til og med Huasdkjærene i nord, nordskåd og Bratteskåd i øst og Gårskåd i sørøst.

For området gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke foretas inngrep i terrenget som vil endre de naturgitte forhold og ikke oppføres nye bygninger eller anlegg.
2.Alle fuglearter samt kobbe er fredet hele året mot skade og ødeleggelse av enhver art. Fredningen omfatter også fuglenes reir og egg.
3.Vegetasjonen er fredet med unntak for sauebeite, som kan foregå som hittil.
4.I tiden 1. mai-30. juni er det forbudt å gå i land på øyene og legge inntil med båt. Fra forbudet gjelder følgende unntak:

Grunneierne har rett til å gå i land når det er nødvendig i forbindelse med sauedrift og fiske.

Funksjonærene ved Stavanger Museums zoologiske avdeling har rett til å besøke området i vitenskapelig øymed.

5.På sjøen er all jakt forbudt hele året i en avstand av 1 km fra de nevnte holmer og skjær.
6.Zoologisk avdeling ved Stavanger Museum skal føre tilsyn med det fredede området, følge utviklingen av fuglebestaden og være naturvernmyndighetens faglige kontaktledd.

II

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når det gjelder vitenskapelige undersøkelser, tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning eller når formålet med fredningen krever det.