Forskrift om utlegging til nasjonalpark et område av statens grunn, Storskogen, Ragoområdet, Sørfold kommune, Nordland.

DatoFOR-1971-01-22-95
PublisertI 1971 s 66, II 1971 s 45
Ikrafttredelse22.01.1971
Sist endretFOR-1982-05-07-803
Endrer
Gjelder forStorskogen, Ragoområdet, Sørfold kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Rago nasjonalpark, Sørfold

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 22. januar 1971.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 3, jfr. §§ 4 og 22 annet ledd legges et område på ca. 171 km² av statens grunn i Storskogen-Ragoområde i Sørfold kommune, Nordland fylke ut som nasjonalpark med bestemmelser som foreslått i et fremlagt utkast. Bestemmelsen i pkt. 2.4.a) om ferdsel trer likevel ikke i kraft før 1. september 1971 for tjenestemenn i reindriftnæringen i tjenesteoppdrag og for reindriftsamene under utøving av reindrift.

II

Den myndighet Kongen har etter § 21 til å gi bestemmelser om merking og om nødvendige tiltak for å beskytte området overføres til departementet.

III

Den myndighet Kongen har etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller når formålet med fredningen krever det, overføres til departementet.

Utkast til bestemmelser for Rago nasjonalpark lyder:

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 3, jfr. §§ 4 og 22 annet ledd er bestemt at et område med ca. 171 km² fjell, skog, breer og vann i Sørfold herred, Nordland fylke skal legges ut som nasjonalpark under betegnelsen Rago nasjonalpark.

Området har disse grenser: Fra riksrøys 240 D vest-sør-vestover til Boaimac (h. 908), derfra i rett linje vest-nordvestover til h. 1014 i Aivocokka, derfra nord-nordøstover til h. 590, derfra nordøstover til utløpet av Lille Værivatn, derfra ca. 1 km østover langs brottet, derfra rett i nord til søndre holme i Storskogelva ovenfor Sølvskarmoen, derfra i nord-nordvestlig retning til en liten haug vest for tjøsta litt sør for stien fra Nordskaret og videre i omtrent samme retning til grensen mot privateiendommen på Gråfjellet. Derfra nordøstover omtrent etter vannskillet over Storhellarfjell og Trolsnesfjell til h. 570, hvor en treffer grensen mot privat eiendom, følger så denne grense til h. 841, og går derfra østover langs ryggen av Gaullis over høydene 935 og 1133 til riksrøys 242 d.

1.Formål.

Nasjonalparken skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalpark Padjelanta.

2.Fredningsbestemmelser.
2.1Landskapet skal være fredet mot tekniske inngrep som veg- og jernbanebygging, bergverksdrift, grustak, vassdragsreguleringer, samt oppføring av bygninger og anlegg av enhver art med unntak av nødvendig husvær for oppsynet og hytter og innretninger i forbindelse med reindriften. Departementet kan gi tillatelse til utbedring og merking av stier og til oppføring av hytter for allmenn bruk under ferdsel, jakt og fiske i fjellet.
2.2Ville pattedyr og fugler med bo og reir skal være fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art.

Bestemmelsene skal likevel ikke være til hinder for:

-Utøvelse av jakt og fangst etter gjeldende bestemmelser så vidt angår rype, hare, villmink og rødrev.
-Utøvelse av rett til å forfølge, drepe og tilegne seg såret hjortedyr i samsvar med gjeldende bestemmelser.
-Forsvar av person eller eiendom som angripes av dyr.

Nye dyrearter må ikke innføres.

Departementet eller den det bemyndiger kan etter særskilt søknad gjøre unntak for avliving av enkeltindivider av pattedyr som volder særlig skade.

2.3Alle planter, herunder levende og døde trær skal være fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel. Til å gjøre opp ild skal det så vidt mulig bare anvendes kvist og greiner. Bærplukking er tillatt. Nye plantearter må ikke innføres.
2.4For øvrig skal naturmiljøet være fredet mot:
a)Motorisert trafikk til lands og til vanns og landing med luftfartøy med mindre dette skjer i politi-, ambulanse- eller sikringsøyemed. Tjenestemenn i reinnæringen i tjenesteoppdrag og reindriftsamer skal etter skriftlig tillatelse fra Lappefogden i Nordland kunne nytte snøscooter og lande med luftfartøy under utøving av lovlig reindrift.
b)Forurensning av vassdrag og naturen ellers som ikke eren nødvendig følge av ferdselen i området.
3.Spesielle dispensasjoner fra bestemmelsene.

Departementet eller den departementet gir fullmakt, kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi, eller i særlige tilfeller, når dette ikke er i strid med formålet med nasjonalparken.

4.Forvaltning.

Nasjonalparken står under forvaltning av Direktoratet for statens skoger i samråd med departementet. Søknad om dispensasjon etter bestemmelsene foran fremmes for skogforvalteren.

Kommunal- og arbeidsdepartementet utøver departementets myndighet etter disse bestemmelser.