Forskrift om fredning av felt med edellauvskog, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-1971-02-05-3
PublisertI 1971 s 154, II 1971 s 103
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av edellauvskog, Stange

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 5. februar 1971. 

I.I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, § 8, jfr. § 10 fredes et felt med edellauvskog på ca. 70 da av grn. 139, brn. 1, Rotlia i Stange kommune, Hedmark fylke, som naturreservat i samsvar med et vedlagt utkast til bestemmelser. Grensene blir å avmerke i marken.
II.Den myndighet Kongen har etter § 21 om merking av fredninger m.v. og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når det gjelder vitenskapelige undersøkelser overføres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Utkastet lyder:

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 8, jfr. § 10 er ved kgl. res. av .............., et felt med edellauvskog på ca. 70 dekar av grn. 139, brn. 1 i Rotlia i Stange kommune, Hedmark fylke, fredet som naturreservat.

Reservatet grenser i nord mot eiendommens innmark, i øst mot veg til Søndre Rotlia, i syd mot eiendomsgrensen til Søndre Rotlia og i vest mot Mjøsa. Grensene skal avmerkes nøyaktig i marka.

II

For reservatet gjelder disse bestemmelser:

a.Formålet er å bevare for fremtiden en karakteristisk edellauvskog i det indre Østlandsområde.
b.I skogbestandet må ikke foretas andre inngrep enn en forsiktig pleie med formål å holde bestandtypen vedlike etter anvisning av naturvernmyndighetene.

Der høystammet skog i kanten av reservatet vil være særlig sjenerende for tilstøtende innmark p.g.a. skyggevirkning, skal det være anledning til å holde trevegetasjonen nede som et busksjikt i et belte inntil 5 m fra åkerkanten.

c.Med de unntak som følger av pkt. b. skal trær, busker og all annen vegetasjon være fredet mot beskadigelse av enhver art og mot å fjernes fra reservatet. Forbudet gjelder også døde trær og læger. Eieren skal ha rett til å la en hest beite i feltet.
d.Terreng og naturmiljø skal være fredet mot alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår, herunder drenering, gjødsling, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, tekt av grunnmasse, bygging av veger, fremføring av luftledninger eller jordkabler samt oppføring av bebyggelse eller anlegg. Det skal likevel være tillatt for eieren å ta stein i stranda til behov på gården samt opprettholde den eksisterende traktorveg langs stranda.
e.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, skal være fredet med det unntak at eieren fortsatt skal ha anledning til å drive jakt etter vanlige regler.

III

Forvaltningen av reservatet, herunder oppsyn og grensemerking, tillegges Hedmark Fylkesskogkontor i samråd med naturverninspektøren. Til utføring av arbeider i reservatet, iverksetting av pleietiltak og lokalt tilsyn skal eieren ha fortrinnsrett.

IV

Departementet kan gjøre mindre unntak fra bestemmelsene undr pkt. II dersom det viser seg hensiktsmessig for reservatets formål eller særlige grunner gjøre det berettiget.