Forskrift om vern av landskapsvernområde, Femundsmarka landskapsvernområde, Engerdal kommune, Hedmark, Femundsmarka, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1971-07-09-5
PublisertI 1971 s 980, II 1971 s 656
Ikrafttredelse09.08.1971
Sist endretFOR-2003-02-21-184
Endrer
Gjelder forFemundsmarka landskapsvernområde, Engerdal kommune, Hedmark, Femundsmarka, Røros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Femundsmarka landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 9. juli 1971. Opphevet 21 feb 2003 nr. 184. 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63, er ved kgl.res. av 9. juli 1971 bestemt at et område på ca.65 km² av statens grunn mellom Femunden og Femundsmarka nasjonalpark i Engerdal kommune, Hedmark fylke og Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke skal legges ut som landskapsvernområde.

Landskapsvernområdet har disse grenser:

Fra Langodden i Femund, nord for Elgå, østover til høgste punkt på Gråvola (912 m.o.h.) og videre i øst-sydøstlig retning til høgste punkt på Sandtjørnvola (1098 m.o.h.). Videre følges nasjonalparkensgrense nordover. Grensen går fra Sandtjørnvola (1098 m.o.h.) nordover til ca. 100 m øst for det øverste samehuset øst for Svukuriset. Dreier så nord-nordvestover og går vest for Svukurismyra fram til brekket mellom snauplatået og bjørkelia et sted på Flata. (Her bør grensen følge reingjerde som er påbegynt oppsatt). Videre følges grensen mellom høgdeplatået og bjørkelia til Røvola (823 m.o.h.), dreier så nord-nordøstover til Granbekkhøgda (789 m.o.h.), derfra nordover til vestre bredd av Svartsjøen og derfra litt mer vestlig til høgste punkt på Muggrua (892 m.o.h.), videre til trigonometrisk punkt (888 m.o.h.) på samme fjell. Derfra i nordvestlig retning til høgste punkt (trigonometriske punkt) på Brennvola (844 m.o.h.), hvor felles grense med nasjonalparken ender.

Videre går grensen sydover til Femund til et punkt ca. 400 m øst for Røstnesets fot. Grensen følger så Femunden tilbake til utgangspunktet.

Den nøyaktige grensen blir å gå opp i forbindelse med oppmerkingen.

Opprettelsen av landskapsvernområdet endrer ikke eierforhold eller eierens og brukerens rettigheter ut over det som følger av nedenstående bestemmelser.

Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare arealet mellom nasjonalparken og Femunden så vel av hensyn til landskapets skjønnhet og egenart som av hensyn til friluftsliv og rekreasjon. Det er også ønskelig å omgi nasjonalparken med en «buffersone».

Vernebestemmelser.

1.

Skogbevokste arealer opprettholdes med den treslagssammensetningen som er naturlig på stedet. Snauhogster skal unngås og foryngelse skal fortrinnsvis skje ved å bygge på naturlig gjenvekst. Bemerkelsesverdige og dekorative trær beholdes utover den regulære hogstmodenhetsalder.

Døde og hule stammer skal av hensyn til fuglelivet ikke fjernes. Kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel må ikke anvendes i skogfeltene. Våtlendte partier og myrer må ikke dreneres.

2.
a.Planer om endrede bruksformer som kan innvirke vesentlig på landskapets egenart, skal forelegges det departement som naturvernloven sorterer under.
b.Departementet kan treffe tiltak for å holde dyrket mark og beiteland åpne i tilnærmet samme grad som før.
3.
a.Utenom nåværende bebyggelse kan det bare oppføres bygninger tilknyttet jord- og skogbruk, turisthytter, jakt- og fiskebuer, naust e.l.

På privat grunn kan det dessuten oppføres fritidsbygg så langt dette vil bli tillatt etter bygningsloven.

b.Planer om nybygg, større anlegg eller innretninger kan ikke settes i verk uten godkjenning av departementet.1
4.

Departementet kan etter søknad gjøre unntak fra bestemmelsene ovenfor i den utstrekning det ikke kommer i strid med formålet for landskapsvernområdet.

1Endret etter samtale med statsråden 6. juli 1971.