Forskrift om verneplan for Femundsmarka, vedlegg 1, vern av Femundsmarka nasjonalpark, Røros og Engerdal kommuner, Sør-Trøndelag og Hedmark.

DatoFOR-1971-07-09-6
PublisertI 1971 s 977, II 1971 s 656
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFemundsmarka nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark, Femundsmarka nasjonalpark, Røros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet13.05.2003. Tilbakeført fra opphevd.
KorttittelForskrift om Femundsmarka nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 9. juli 1971 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4, § 21, § 22 og § 23. Endret ved forskrifter 7 mai 1982 nr. 803, 21 feb 2003 nr. 181 (forskriften kunngjort i sin helhet, hjemmel tilføyd, tittel endret), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 573 km² .

Nasjonalparken berører følgende statsallmenninger: Røros statsallmenning, Feragen statsallmenning og Rendal Nordre statsallmenning.

Foruten statsallmenningene berører nasjonalparken følgende gnr./bnr.:

Røros kommune: 132/307.

Engerdal kommune: 48/1, 48/2, 48/3, 48/6.

Grensene for nasjonalparken framgår av kart i målestokk 1:60.000, datert Miljøverndepartementet desember 2002. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Røros og Engerdal kommuner, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er:

-å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde,
-å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer,
-å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Kulturminner i nasjonalparken skal sikres mot skade. Området skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, oppsetting av salgsboder, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, hensetting av campingvogner o.l., oppsetting av skilt, merking av stier og løyper o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade som ikke skyldes naturlig forfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
1.2. Bestemmelsene i punkt 1.1. er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold av bygninger skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk. Bygningene skal ikke endre funksjon, bygges om eller utvides.
b)Vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer, klopper og skilt.
c)Tradisjonell drift av Røvollen turisthytte og utleie av buer, hytter og seterhus.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Tiltak for å ta vare på kulturminner.
b)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
c)Oppføring av buer/gammer i forbindelse med oppsynsvirksomhet og gjeting.
d)Oppføring av mindre tilbygg til eksisterende bygninger.
e)Oppføring av bu ved Rønsjøen og gapahuker langs Røa for de faste bosettingene i Sylengrenda.
f)Oppsetting av skilt, bygging av bruer eller klopper, merking av nye stier og omlegging av merkede stier. 
2. Plantelivet
2.1. All vegetasjon er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Dette gjelder også døde trær. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2. Bestemmelsene i 2.1. er ikke til hinder for:
a)Beiting.
b)Bruk av tørre kvister til bål.
c)Plukking av bær og matsopp.
d)Plukking av vanlige planter til eget bruk.
e)Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til eget brensel innenfor nasjonalparken.
2.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Uttak av trevirke til brensel for buer, hytter og setrer beliggende i nasjonalparken.
b)Uttak av trevirke i nasjonalparken til brensel for oppsitterne på Ljøsnåvollen, Øya og Svartvika.
2.4. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 
3. Dyrelivet
3.1. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot forstyrrelse, skade og ødeleggelse.
3.2. Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler. Bruk av fangstredskaper er ikke tillatt. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.3. Fiske er tillatt i samsvar med bestemmelsene i lov om laksefisk og innlandsfisk og etter reindriftsrettens regler. Nye fiskearter eller næringsdyr for fisk må ikke innføres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere.
3.4. Kalking av vann og på land er forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan likevel gi tillatelse til kalking i vann som er nødvendig for å reetablere eller hindre at arter dør ut på grunn av sur nedbør. Det skal gjennom forvaltningsplanen fastsettes referanseområder som ikke kan kalkes. 
4. Ferdsel
4.1. All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljø eller kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres.
4.2. Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

4.3. Sykling og riding er ikke tillatt. Bruk av hest til kløving er tillatt.
4.4. Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.5. Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller legge ned løyper og stier.
4.6. Leirslagning på øyer er ikke tillatt.
4.7. Henleggelse av båter og kanoer er ikke tillatt. Båter med tilknytning til oppsyn og forvaltning hjemlet i lov omfattes ikke av forbudet. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til henleggelse av båter i særlige tilfeller.
4.8. Telting utover én uke på samme sted krever særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Oppsetting av gapahuker e.l. er ikke tillatt, jf dog punkt 1.3. bokstav e.
4.9. Bestemmelsene i punkt 4.1. - 4.8. gjelder ikke ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, toll-, oppsyns- eller forvaltningstjeneste. 
5. Motorferdsel
5.1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken, er forbudt.
5.2. Bestemmelsene i punkt 5.1. er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, toll-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. Øvelseskjøring for nevnte formål krever særskilt tillatelse.
b)Bruk av luftfartøy og beltekjøretøy på vinterføre for utøvelse av reindrift.
c)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre langs faste traseer for oppsitterne på Svukuriset, Haugen og Sylen for ferdsel mellom disse eiendommene.
5.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Nødvendig bruk av motorkjøretøy på barmark for utøvelse av reindrift.
b)Uttransport av felt elg ved bruk av beltegående elgtrekk.
c)Uttransport av felt elg med luftfartøy, i tråd med forvaltningsplanen.
d)Nødvendig transport av ved, materialer, utstyr m.m. til setre, buer og hytter vinterstid.
e)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for transport i forbindelse med utleie av nærmere angitte husvære, i tråd med forvaltningsplanen.
f)Flyving lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med beitedyrleting og viltregistreringer.
g)Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer, klopper og skilt.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

6. Forurensning
6.1. Forurensning og forsøpling er forbudt i nasjonalparken. Avfall skal tas med ut av området. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.
6.2. Bruk av motor på isbor, sag, modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.
6.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Bruk av motorsag i forbindelse med uttak av ved.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes ett rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.